Reference: 1616/1993/3

Judgement Details


Date
09/06/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
VELLA JOSEPH NOE vs MIGNECO ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, IL-QORTI GHANDHA TQAJJEM EX OFFICIO D-DEKADENZA FL-AZZJONI REDHIBITORJA JEW AESTIMATORJA - BEJGH, META X-XERREJ IZOMM L-OGGETT DIFETTUZ - BEJGH, MINN META JIBDA JIDDEKORRI L-PERIJODU TA` DEKADENZA GHALL-ISTITUZZJONI TAL-ACTIO REDIBITORIA U ACTIO AESTIMATORJA - BEJGH, TERMINU GHALL-AZZJONI REDHIBITORIA U ESTIMATORIA HUWA TERMINU TA` DEKADENZA
Summary
Mhux mistenni li hekk kif l-oggett jiskontra hsara, il-kompratur jiddeciedi li dak hu difett u jressaq mil-ewwel l-azzjoni redibitorja. Ma hux logiku li wiehed jirritjeni li, malli x-xerrej jirriskontra xi rregolarita' fil-funzjonament, jikkonkludi li din l-irregolarita' hi difett, li qed jirrendil-apparrat minnu mixtri mhux tajjeb ghal uzu mahsub, u fil-pront jistitwixxi l-azzjoni, imma jidheraktar logiku li jinghad li f'kaz simili stante l-possibilita' li si tratta, mhux ta' veru difett, imma ta' semplici rregolarita' facilment riparabli, li x-xerrej jirrikorri lill-bejjiegh, biex dan, sija pure taht il-garanzija li soltu tigi rilaxxata ma bejgh ta' attrezzi simili, jipprovdi ghar-riparazzjoni. It-terminu ghall-azzjoni jibda jghaddi mhux meta l-kompratur ikun jaf li l-oggett fih xi difett, izda min meta jkun jaf li l-ogget hu definitivament difettuz. Min naha l-ohra, meta d-difettjibqa' kostantement jimmanifesta ruhu fl-oggett u dana ghal-perjodu twil, il-kompratur ghandu jirrealizza li l-oggett kien definitivament difettuz u ghandu jagixxi kif trid il-ligi.

It-terminughall-azzjoni redibitorja huwa terminu ta' dekadenza. Perjodu ta' dekadenza mhux soggett ghar-regoli ta' sospensjoni jew ta' interruzzjoni; dak it-terminu mhux prorogabbli.

Skadut dak it-terminu, l-azjoni mhix aktar ammisibbli u l-Qorti, ghalhekk, tista' u anzi ghandha tissoleva dan il-puntex officcio.

La darba it-terminu hu perentorju tad-dritt "lanqas hi ammessa rinunzja ghall-eccezzjoni bhal din".

Skond il-gurisprudenza, biex kompratur jista' jirnexxi b'azjoni redibitorja, m'ghandux izomm l-oggett ghandu, izda ghandu jirritorna l-oggett lill-venditur jew jiddepozitahtaht l-awtorita' tal-Qorti. Iz-zamma tal-oggett mill-kompratur huwa inkompatibbli mal-azjoni intizaghar-rixissjoni tal-bejgh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info