Referenza: 93/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
18/05/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
VASSALLO JOSEPHINE vs FENECH RACHELE
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID - KUNCETT TA` BZONN - LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID - RELATIVE HARDSHIP - LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID - SELF-INFLICTED HARDSHIP - LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID - SUITABLE ALTERNATIVE ACCOMMODATION - LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID - META JMUT L-INKWILIN FIL-MORI TAL-KAWZA - PROVA, PRODUZZJONI TA` PROVI GODDA FL-ISTADJU TA` L-APPELL
Fil-Qosor
Hu veru illi, per regola, il-gudizzju in sekond' istanza hu gudizzju ta' revizjoni tas-sentenza appellata fuq il-provi gja mismugha mill-ewwel Qorti; imma hu ugwalment veru illi, jekk wiehed jiprospetta, ghall-grazzja ta' l-agurment, l-ipotesi li l-incidenti ga mehudin a bazi ta' l-istanza ma kienuxbizzejjed biex jassodawha, allura jistghu, talvolta ikun bizzejjed ghal daqshekk l-incidenti goddaallegati mill-appellanti.

L-Artikolu 9 (b) tal-Kapitolu 69 jikkontempla r-ripreza ta' pussessda parte ta' sid il-kera meta l-fond hu mehtieg ghalih innifsu.

Biex il-lokatur jiehu pussess lura ta' fond mikri taht dik id-disposizzjoni tal-ligi jinhtieg li hu jipprova mhux biss li qed jagixxi in bona fede izda wkoll li hu ghandu certu bzonn li jirriprendi pussess. Certament, mhux necessita` assoluta izda bzonn ragjonevoli fil-gudizzju prudenzjali ta' l-Awtorita` gudikanti, fid-dawltac-cirkostanzi tal-kaz.

Il-kwestjoni dwar il-hardship mhix wahda ta' principju jew ta' regoli a priori imma prettament wahda ta' fatt li tiddependi mill-analisi tac-cirkustanzi partikolari. Hekk intqal a propozitu illi fil-paragun tal-hardship rispettiv l-awtorita` gudikanti ma ghandhiex titlaq minn ebda presunzjoni illi s-sid ghandu jigi ppreferut ghal kerrej jekk, ad ezempju, hu jisfa bla dar jew minhabba inadatezza tal-fond li fih jirrisjedi jew xi raguni ohra konsimili.

Jekkir-rikorrent ihalli l-fond minnu abitat jaqa' fi stat ta' dilapidazzjoni il-hard-ship ikun self-inflicted.

Il-gurisprudenza certament tissenjala illi fil-konsiderazzjoni tal-hardship f' kawzi ta' zgumbrament ghandhom importanza kbira dawk ic-cirkostanzi li jistghu jinfluwixxu fuq is-sahha tal-partijiet u tal-familja taghhom.

Dan premess, jinsab deciz illi meta r-rikorrenti jitlob l-izgumbrament ta' l-inkwilin u l-kwestjoni tkun tiddependi mill-hardship relattiv tal-partijiet, il-hardship ta' l-inkwilin ghandha tinftiehem bhala li tikkomprendi dak tal-membri tal-familja tieghu.

Hu ormai assodat illi skond il-ligi s-sid ma kellha l-ebda obbligu li toffri alternative accommodation biex tiehu lura l-pussess tal-fond taghha.

Hawnhekk l-inkwilina mietet fil-mori ta' l-appell. Il-Qorti ta' l-Appell qieset li b'hekk kien hemm bdil fic-cirkostanzi b'mod illi minkejja t-talba tar-rikorrenti giet michuda in prim' istanza minhabba r-relative hardship tali konsiderazzjonijiet ma kienux aktar applikabbli u l-appell tar-rikorrenti gie milqugh.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni