Referenza: 287/2005

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/05/2005
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
PACE EDWARD vs SULTANA MICHAEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
MANDAT EZEKUTTIV, REVOKA TA`
Fil-Qosor
L-ghan ta' l-Artikolu 238A tal-Kap. 12 huwa marbut ma' xi ghelt jew nuqqas fl-att ezekuttiv innifsu,li, bis-sahha tieghu, l-parti ezekutata tbati pregudizzju. Minn dak li jirrizulta minn ezami tad-dibattiti parlamentari li wasslu ghad-dhul tal-imsemmi artikolu fil-Kodici, ma kinitx il-fehma tal-legislatur li din il-procedura tintuza biex il-mandat jew att ezekuttiv iehor jigi attakkat jew imhassar ghal ragunijiet ta' kontestazzjoni li huma marbuta mal-mertu nnfisu li, bis-sahha tieghu, l-istess att ezekuttiv ikun inhareg. Kemm hu hekk, l-ewwel kliem tas-subartikolu (1) tal-artikolu 283A jaghmluha cara li r-rimedju moghti lir-rikorrent jinghata bla hsara ghal kull jedd iehor taht l-istessKodici jew xi ligi ohra;

Il-ligi ma tghidx x'tista' tkun "raguni valida skond il-ligi", li nsibu fl-imsemmi artikolu. Madankollu, in generali, jista' jinghad li mandat jista' biss jigi attakkat kemm-il darba jkun inhareg minn Qorti zbaljata jew jekk ikun hemm xi difett fil-forma. Meta l-ligiriedet tfisser f'liema cirkostanzi jista' jintalab il-hrug ta' Kontro-mandat, dan qalitu u fissritub'reqqa, per ezempju, fl-artikolu 836, li jitkellem dwar Mandati kawtelatorji. Il-Mandat mertu ta'l-kawza prezenti m'huwiex Mandat kawtelatorju;

Hawnhekk gie ritenut li l-mandat ezekuttiv inkwistjoni inhareg fuq il-bazi li t-titolu ezekuttiv li kien ghadu fis-sehh. Mad-daqqa t'ghajn, kien jidher li l-Mandat ihares dak kollu li tipprovdi l-ligi ghas-siwi tieghu u certament inhareg minnQorti kompetenti u kien kollazzjonat kif imiss mir-Registratur tal-Qrati. Ghalhekk il-Qorti cahdet it-talba ghar-revoka tal-mandat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni