Referenza: 220/2004

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/05/2005
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
GRECH JOHAN vs BONNICI DORIS ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
OPZJONI, NATURA TAL-JEDD
Fil-Qosor
Din kienet kawza dwar jedd ta' opzjoni ta' xiri ta' proprjeta` immobbli li gie koncess fi skritturata' lokazzjoni/

In-natura tal-jedd tal-ghazla (opzjoni) f'obbligazzjoni tista' tixxebbah mal-kundizzjoni potestativa, ghaliex taghmel tali obbligazzjoni tiddependi minn grajja li wahda mill-partijiet fil-kuntratt tista' ggieghel li tigri. Fil-kaz prezenti, l-kerrej kellu ghazla li, sa zmienspecifikat, idawwar it-titolu ta' kera tal-hanut fi proprjeta' billi jixtrih. Il-ligi trid kull kundizzjoni f'patt ghandha tigi esegwita kif il-partijiet x'aktarx riedu u ftehmu li ghandha tigi esegwita. Fil-kaz prezenti, jidher li l-partijiet riedu li tali kundizzjoni jew jedd ta' ghazla tal-kerrej riedet tkun ghall-kisba tal-hanut b'xiri, bit-temm tal-kirja, u li tali xiri jsehh fl-ewwel hamessnin tal-kirja. Il-ligi trid ukoll li jekk obbligazzjoni ssir taht kundizzjoni li ghandha tigri sacertu zmien, dik il-kundizzjoni titqies ma sehhitx jekk kemm-il darba jilhaq jghaddi z-zmien bla mal-grajja tkun grat;

Il-jedd tal-ghazla mholli f'idejn wahda mill-partijiet fi ftehim huwa l-frott ta' rabta fuq il-parti li taghti lill-ohra tali ghazla. Ghalhekk, fid-duttrina, tali jedd ta'opzjoni m'huwiex meqjus bhala weghda ta' ftehim, imma ftehim milhuq.

Ghalhekk hemm kittiebali jqisu li l-jedd tal-ghazla m'huwiex ftehim preliminari. Il-Qorti tifhem li dan l-istat ta' ftehim milhuq fil-kaz tal-jedd tal-ghazla japplika ghal dik il-parti li tkun tat lill-ohra dik l-ghazla:min-naha taghha, ma tista' taghmel xejn biex twaqqa' dik l-offerta, sakemm il-parti l-ohra tkun ghadha fiz-zmien li tilqaghha u tezercita l-jedd lilha moghti. Imma, fih innifsu, l-jedd tal-opzjoni jista', jekk jigi ezercitat fil-waqt u z-zmien miftiehem, jaghti hajja kemm ghal ftehim definittiv bl-effetti kollha li jgib mieghu, jew inkella ghal kuntratt preliminari, u dan skond il-fehma u r-rieda tal-partijiet maghmula meta jkun inholoq dak il-jedd;

Dan ifisser li, jekk min-natura nfisha tan-negozju, l-obbligazzjoni ahharija tehtieg certi formalitajiet ad validitatem biex tidhol fis-sehh, it-taghrif wahdu minn parti lill-ohra tal-intenzjoni taghha li taccetta l-jedd tal-ghazla ma jgibx fil-milja dik l-obbligazzjoni. F'kaz bhal dan, il-jedd tal-opzjoni jitqies li ghadu f'livell ta' weghda preliminari, ghallanqas dwar in-negozju guridiku li ghalih dik l-ghazla tirreferi;

Fil-kaz tal-bejgh u xiri ta' hwejjeg immobbli, il-ligi trid li jsir b'att pubbliku biex dan ikun jiswa. Fil-kaz prezenti, dan l-element kien mehtieg biex il-jedd tal-ghazla li kellu l-attur jitlahhamu jiehu sura. Ma kienx bizzejjed ghalih li jiddikjara l-intenzjoni tieghu li jixtri l-hanut mikrililu u jieqaf hemm. Ried, flimkien mal-parti marbuta u fiz-zmien li kien gie miftiehem, iwettaq il-pratiki mehtiega sabiex dik l-ghazla tissarraf fi dritt miksub;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni