Referenza: 1622/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/05/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
SCHOELLER INTERNATIONAL GMBH NOE vs ELLUL MARIO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
SENTENZA, REGISTRAZZJONI TA` SENTENZA MOGHTIJA MINN QORTI ESTERA - SOCJETA` KUMMERCJALI, PERSONALITA` GURIDIKA DISTINTA - KUMPANNIJI FL-ISTESS GRUPP
Fil-Qosor
Meta jsir kuntratt f'isem group of companies ma jfisser xejn hlief li s-socjetajiet kollha fil-gruppkienu parti fil-kuntratt. Il-fatt li ma ssemmewx individwalment izda permezz ta' isem li jigborhomilkoll ma jnaqqas xejn mill-fatt li kienu parti fil-kuntratt, daqskemm il-fatt li persuna li tidherfuq kuntratt mhux bl-isem civili taghha izda bid-ditta (trade name) ma jnaqqas xejn mill-fatt li tkun qieghda tintrabat b'dak il-kuntratt.

Meta ssir talba ghall-esekuzzjoni ta' sentenza ta' qorti estera l-indagini li trid issir mill-qorti lokali ma tridx tkun koncernata bil-mertu tal-proceduri quddiem il-qorti estera li wassal ghal dik is-sentenza ghax altrimenti il-qorti li tkun giet mitluba li taghti esekuzzjoni lil dik is-sentenza tkun qed tassumi poteri li ma kienux intizi bid-dispostta' l-Artikolu 826 et sequitur tal-Kap 12. F'dawn ic-cirkostanzi kull ma hu rikjest mill-Qorti ta'Malta hu li tassigura li dik is-sentenza ma tkunx, (a) tista' tigi attakkata ghal xi raguni li, skond il-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili, taghti lok ghar-ritrattazzjoni a tenur ta' l-Artkolu 811 tal-Kap 12, (b) li f'kaz ta' sentenza moghtija fil-kontumacja, jekk il-partijiet ma kienuxkontumaci skond il-ligi barranija, u (c) li dik is-sentenza ma jkunx fiha xi disposizzjonijiet kuntrarji ghall-ordni pubbliku jew ghal-ligi pubblika interna ta' Malta. Fil-kuntest tal-kaz in ezami jigi osservat li gialadarba kien hemm gudikat fil-konfront ta' diversi konvenuti l-qorti maltija ma tistax, ghall-fini tal-Artikolu 826 tal-Kap 12, tindaga jekk, fir-realta`, kienx jezisti f'dawk il-partijiet in kawza l-interess guridiku li joqghodu f'dawk il-proceduri; dan huwa kompitu tal-qorti li tkun adita minn dawk il-proceduri, f'dan il-kaz il-Qorti ta' Munich. La darba jkun hemm sentenza lighaddiet in gudikat, li l-esekuzzjoni taghha qed tintalab, il-Qorti ta' Malta ma tistax terga tidholfil-kwistjoni tal-legittimu kontradittur. Izjed u izjed meta tali eccezzjoni tkun giet sollevata fil-proceduri quddiem il-qorti estera u tkun inghatat decizjoni fir-rigward. Jekk din l-indagini tkunpermessa jigri li jkun qed jinholoq dritt ta' appell minn sentenza ta' qorti estera li tkun ghaddietin gudikat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni