Referenza: 602/1997/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/05/2005
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
AXIAK DAVID vs AWTORITA' TAT-TRASPORT PUBBLIKU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
INTERESS PUBBLIKU - TIGDID TA PERMESS JEW LICENZJA
Fil-Qosor
F'dan il-kaz, meta l-awtorita' giet konfrontata b'ilment li ressaq applikant iehor li kellu t-talbatieghu ghal-hrug ta' licenzja michuda, u indunaw li l-permess favur ir-rikorrent hareg bi “zball”, hija ikkonsultat ruhha mal-Avukat taghha, u iddecidiet li ma ggediditx il-permess. Din id-decizjonihaduha minghajr konsultazzjoni mar-rikorrent u minghajr dan ma inghata opportunita' li jressaq il-veduti tieghu in subjecta materja. L-istess, milli jidher, ghamel l-Ombudsman li wkoll ha decizjoni li tolqot lir-rikorrent minghajr ma kkonsulta ruhu mieghu. Dan kollu sehh wkoll bi ksur tal-artikolu39(2) tal-Kostituzzjoni ta' Malta u l-artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea.

Ma giex muri x'”interess pubbliku” jista' jkun hemm biex il-licenzji ghad-Dwejra jkunu limitati ghal-tmienja. L-interessi kummercjali tal-privati, ma jiskludiex ab initio l-interess pubbliku, pero', dan l-interess pubbliku irid jirrizulta b'mod oggettiv, u f'dan il-kaz ma intwerhiex ghalhiex hu ta' interess pubblikuli ma jinhargux aktar licenzji ghad-Dwejra. Jista' jkun li tezisti tali konsiderazzjonijiet ta' ordni pubbliku, pero', la jidher li saru xi riflessjonijiet fuq dan, u lanqas gew murija lill-Qorti l-konsegwenzi ghal-“interess pubbliku” f'kaz ta' hrug ta' licenzji ohra. Il-fatt li t-tmien licence holders jghidu li “lanqas ghandhom xoghol bizzejjed”, mhux wahedha gustifikazzjoni oggettiva u studjata ta' xi forma ta' interess pubbliku.

F'dan il-kaz ma jistax jinghad li kien hemm ness ta' proporzjonalita' bejn l-iskop intiz - u cioe', li tinzamm sitwazzjoni ta' closed shop - u l-mezzi adoperati konsistenti fir-revoka tal-licenzja li kienet is-sors ta' ghixien tar-rikorrent u l-familja tieghu.

Din il-Qorti trid ticcara li hi mhix qed tghid li min ikun inhariglu permess jew licenzja ghal-negozju, dan irid jigi mgedded bil-fors, izda li la darba hareg permess, biex dan ma jigixmgedded, irid jirrizulta jew li l-proprjetarju naqas li jottempera ruhu ma xi ligi, jew in forza ta' xi policies ufficcjali li jkunu cari, definitivi u applikabbli ghal-materja, u dejjem wara li jigusegwiti l-principji ta' gustizzja naturali. Altrimenti, licenzja ma tistax titnehha jew ma tigix imgedda bl-addocc, ghax kull min hu titolar ta' permess jew licenzja ghandu dritt jistenna li, ceterus paribus, il-licenzja tieghu tigi mgedda.

Din il-Qorti tordna lill-Awtorita' Marittima ta' Malta, kjamata fil-kawza, sabiex iggedded il-licenzja tar-rikorrent numru 150, biex ir-rikorrent ikunjista' jopera pleasure trips fid-Dwejra, Ghawdex, u tordna lill-awtorita' intimata, l-Awtorita' tat-Trasport Pubbliku, thallas lir-rikorrent s-somma ta' Lm7,000 (seba' t'elef liri Maltin) in linea ta' danni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni