Reference: 116/2003/1

Judgement Details


Date
06/04/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CALLEJA ALBERT vs DIRETTUR GENERALI TAL-QORTI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMPJIEG, GURISDIZZJONI TAL-QRATI LI JISSINDAKAW DRITTIJIET U OBBLIGI DERIVANTI MILL-KUNTRATT BEJN IL-GVERN U L-IMPJEGATI TIEGHU
Summary
F'kaz ta' destituzzjoni mill-kariga jew dak ta' retribuzzjoni ta' hlas dovut lill-impjegat civili ghas-servizz minnu prestat, il-Qorti ordinarja hija kompetenti li tiehu konjizzjoni ta' din il-lanjanza, jekk tigi adita mill-impjegat ghal dan il-fini.

Fil-prezent, addirittura, bl-interpretazzjoni moghtija mill-Qorti tas-subinciz (6) ta' l-Artikolu 469A tal-Kodici ta' Procedura jinsab stabbilit illi dak is-subinciz ma kienx a priori jezawtora l-Qrati ordinarji mill-kompetenza illi jissindikaw l-operat tal-Gvern fir-rigward tar-relazzjonijiet li jinholqu bejnu u bejn persuni mpjegati fis-servizz civili tieghu. Dan ghaliex, kif rimarkat, "kull ma jmur qed jigi accettat il-principju illianki l-impjegati fis-servizz civili fil-konfront ta' l-Istat li jhaddmu, meta jakkwista drittijiet civili jew meta jassumi obbligi civili, kellu d-dritt li jirrikorri ghad-definizzjoni taghhom quddiemTribunal li jkun indipendenti u mparzjali. Dan in omagg tad-dritt fundamentali ta' l-individwu ghal smiegh xieraq minn Tribunal imparzjali u ndipendenti fid-determinazzjoni tad-drittijiet u obbligicivili tieghu".

Dawn il-principji japplikaw ukoll ghat-Tribunal ghal Talbiet Zghar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info