Reference: 4/2004

Judgement Details


Date
23/02/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
NEHLS RITA vs STERLING TRAVEL AND TOURISM LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRIBUNAL INDUSTRIJALI, KOMPETENZA FIL-KAZ TA` TKECCIJA INGUSTA F`KAZ TA` KUNTRATT GHAL ZMIEN DEFINIT
Summary
Taht l-Att dwar Relazzjonijiet Industrijali (Kapitolu 266) it-Tribunal Industrijali kellu gurisdizzjoni eskluziva li jiehu konjizzjoni tal-kazijiet kollha fejn gie allegat li saret tkeccija ngusta, hlief fejn si tratta ta' proceduri kriminali u dan b' mod illi l-Qrati ordinarji huma ezawtoriti millijiehdu konjizzjoni ta' kazijiet ta' din ix-xorta. Indubbjament allura l-Qrati ordinarji ma kellhomebda dritt li jikkonsidraw u jiddeciedu meritu dwar jekk tkeccija ta' impjegat kienetx jew le ingusta. Inoltre l-istess disposizzjoni tipprovdi wkoll illi haddiem li jkun gie pruvat illi gie mkeccingustament, kellu biss ir-rimedju li l-ilment tieghu jintbaghat lit-Tribunal Industrijali u mhux xort' ohra. Din il-Qorti pero` tifhem b' dan l-artikolu illi r-rimedju ta' haddiem li jkun imkecci ingustament, li kien biss li jirrikorri quddiem it-Tribunal Industrijali u mhux quddiem it-Tribunali ordinarji, fl-ewwel lok ghad-determinazzjoni jekk it-tkeccija tieghu kienetx jew le ingusta. Jekk jinstab li kienet ingusta, it-Tribunal Industrijali kellu wkoll jipprovdi r-rimedju adegwat kontra taliagir biex l-ingustizzja tigi rettifikata.

F' sentenza sussegwenti ghal din issokta jigi precizat illi t-terminu "ghal kull ghan" kien fit-test ingliz tradott bil-kliem "for all purposes". "Termini dawn li huma inkluzivi u jestendu ghal kull xorta ta' tkeccija ingusta tkun xi tkun ir-raguni,kemm jekk hi tkeccija ritenuta ngusta minhabba l-mod procedurali kif ittiehdet u giet ezegwita minnmin ihaddem, kemm jekk il-kontestazzjoni dwarha kienet fuq il-mertu tac-cirkostanzi li, skond min ihaddem, kienu jiggustifikaw it-tkeccija. Kull xorta ta' azzjoni dwar tkeccija ngusta allura, kolloxinkluz u xejn eskluz, kienet taqa' taht il-kompetenza eskluziva tat-Tribunal Industrijali sakemm ikun jaqa' fid-definizzjoni ta' "tkeccija ngusta" kif definita fis-subinciz 2 tal-Kap. 266."

Fiz-zmien ta' dawn id-decizjonijiet kien jikkoezisti ma' l-att imsemmi (Kapitolu 266), l-Att dwar il-Kondizzjonijiet ta' l-Impjieg (Kapitolu 135). Dawn iz-zewg Atti gew konsolidati bl-Att XXII ta' l-2000 dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (Kapitolu 452), liema Att jiccirkoskrivi l-gurisdizzjoni tat-Tribunal Industrijali ghal dak li jinghad fl-Artikolu 75 (1) tieghu.

"75. (1) Minkejja kull ma jinsab f'kull ligi ohra, it-Tribunal Industrijali jkollu l-gurisdizzjoni eskluziva lijikkunsidra u jiddeciedi:-

il-kazijiet kollha fejn jigi allegat li saret tkeccija ingusta; u

il-kazijiet kollha li jaqghu taht il-gurisdizzjoni tat-Tribunal Industrijali bis-sahha tat-Titolu I ta' dan l-Att jew ta' regolamenti preskritti tahtu,

ghal kull ghan barra minn proceduri dwar reati kontra xi ligi, u r-rimedju ta' haddiem hekk imkecci jew li mod iehor jallega il-ksur tad-dritt tieghu skond it-Titoli I ta' dan l-Att ikun biss billi l-ilment tieghu jintbaghat lit-Tribunal Industrijali u mhux xort'ohra;"

Hu bil-bosta evidenti mill-ewwel daqqa ta' ghajn illi ghalkemm sostanzjalment intuzat l-istess dicitura ta' dak li kien l-Artikolu 28 tal-Kapitolu 266, fl-istat attwali l-gurisdizzjoni tat-Tribunal Industrijali twessghat konsiderevolment. Dan issa ghandu l-kompetenza eskluziva wkoll li jitratta u jiddeciedi talbiet rigwardanti kondizzjonijiet ta' impjieg, protezzjoni tal-paga, protezzjoni kontra diskriminazzjoni relatata ma' l-impjieg, temm ta' kuntratti ta' servizzi, infurzar u ksur rigward impjiegi, fost materji ohra, ilkoll trattati taht Titolu Ita' l-Att;

Manifestament ukoll it-tifsira ta' "tkeccija ngusta" giet amplifikata minn kif kienet taht il-Kapitolu 266 b'mod illi t-Tribunal huwa kompetenti sabiex jisma' kawzi dwar tkeccija ingusta anki fil-kaz ta' kuntratti ghal zmien definit.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info