Reference: 1/2003/1

Judgement Details


Date
21/02/2005
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
FARRUGIA SACCO LINO
Parties
HALL CHRISTOPHER vs DIRETTUR TAD-DIPARTIMENT GHALL-AKKOMODAZZJONI SOCJALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DEKONTROLL
Summary
Fil-kaz in ezami, ir-rikorrent jirreferi ghal fatt li huwa sid ta' fond go tas-Sliema, u kien jippossjedi l-fond in kwistjoni fiz-zmien meta harget l-ordni tar-rekwizizzjoni. Il-fond gie dekontrollatai termini ta' l-Ordinanza li Tnehhi l-Kontroll tad-Djar (Kapitolu 158 tal-Ligijiet ta' Malta). Jumbiss wara li nhareg ic-Certifikat tad-Dekontroll, dahal fis-sehh l-Att Numru XXXVII ta' l-1973 li gie promulgat. Skond ir-rikorrent l-Artikolu 4 (2) ta' l-Att Numru XXXVII ta' l-1973 huwa in vjolazzjoni ta' l-Artikolu 37 (1) tal-Kostituzzjoni ta' Malta u Artikolu 1 ta' l-ewwel Protokol tal-Konvenzjoni Ewropea ghall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali.

Ir-rikorrent isostni li effetti u konsegwenzi tal-Att imsemmi jaffettwaw the state of affairs u drittijiet tieghu sal-lum u li ghalhekk mhux applikabbli l-eccezzjoni tal-intimati bazata fuq il-fatt li l-azzjoni hija infondata ratione temporis fit-termini tal-Kap 319 art 7.

Din il-Qorti ma taqbilx ma' tali sottomissjoni ghax thoss li huma l-effetti ta' tali decizjoni li ghadhom jissussistu izda li l-att gie promulgat fl-1973 u ghalhekk kien proprju dan li kkawza dak li qed jilmenta minnu r-rikorrent. Fil-kaz in ezami, il-legislatur kien effettivament ippregudika d-dritt tar-rikorrent. Ghalhekk il-vjolazzjoni ilmentata mir-rikorrent ma tistax titqies “bhala vjolazzjoni kontinwata izda biss bhala wahda istantaneja li avverrat ruhha appena giet approvata l-legizlazzjoni.” Huwa veru lil-effetti ghadhom hemm sal-lum izda dan mhux sufficjenti biex iwassal ghall-fatt li ma tibqax applikabbli l-eccezzjoni sollevata mill-intimati dwar il-fatt li l-azzjoni odjerna relattivament ghall-Kap 319 hija infondata ratione temporis.

Min-naha l-ohra r-rikorrenti sostnew li l-artikolu 7mhux applikabbli fil-kaz in dezamina ghal diversi ragunijiet izda semmew specifikament il-fatt li ghalkemm dan l-Att gie promulgat fl-1973 u cioe qabel 1987, l-effetti u l-konsegwenzi ta' dan l-Att ghadhom qed jaffetwaw l-istate of affairs u d-drittijiet tar-rikorrenti sal-lum.

L-artikolu7 tal-Kap 319 jghid hekk:
7. Ebda ksur ta' l-Artikoli 2 sa 18 (inkluzi) tal-Konvenzjoni jew ta' l-Artikoli 1 sa 3 (inkluzi) ta' l-Ewwel Protokoll li jsir qabel it-30 ta' April 1987 jew ta' l-Artikoli 1 sa 4 (inkluzi) tar-Raba' Protokoll, l-Artikoli 1 u 2 tas-Sitt Protokoll jew ta' l-Artikoli 1 sa5 (inkluzi) tas-Seba' Protokoll li jsir qabel l-1 ta' April 2002, ma ghandux jaghti lok ghal xi azzjoni taht l-artikolu 4. Dil-Qorti tilqa' din it-tieni eccezzjoni tal-intimati.

Spejjez riservati ghall-gudizzju finali. Jibqa' li l-Qorti tezamina t-talbiet tar-rikorrenti fuq il-bazi li l-fatti msemmija jivvjolaw ukoll l-art 37 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u ghalhekk tiddifferixxi l-kawzaghall-provi tar-rikorrent fuq dan l-aspett.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info