Reference: 483/2002/1

Judgement Details


Date
09/02/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
NAUDI ANTOINE AVUKAT NOE vs JOHN ABELA LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AUDI ALTERAM PARTEM, ABBUZ TAL-PROCESS GUDIZZJARJU - AUDI ALTERAM PARTEM, KONDOTTA TAL-PROCESS - AUDI ALTERAM PARTEM, ZBALL TA` L-AVUKAT TAL-PARTI LI TQAJJEM L-ILMENT
Summary
Hafna mid-disposizzjonijiet procedurali huma essenzjalment mizuri ta' dixxiplina jew ta' sikurezza processwali li mill-osservanza taghhom jibbenefika mbaghad in generali l-andament kif imiss u kif jixraq tas-sistema kollu. Waqt li l-formalizmu eccessiv ghandu kemm jista' jkun jigi evitat, m' ghandux pero` lanqas jidhol u jigi nkoraggit permissivizmu ngustifikat;

Mill-provvedimenti tas-COCPl-andament tal-kawza huwa sostanzjalment, avolja mhux assolutament, imholli ghad-diskrezzjoni tal-Qorti. Din il-fakolta` hija soggetta ghall-principji generali tar-raguni prattika; il-grad ta' din,imbahgad, jiddependi mill-gudikant, fis-sens li hemm massimu u minimu, li bejniethom l-istess raguniprattika, tista' toxxilla, skond il-personalita` guridika li jipposjedi l-gudikant;

Il-provvedimenti tal-Kodici ta' l-Organizzazzjoni u Procedura Civili li jirregolaw il-kondotta tal-kawza huma ntizi mhux biss biex jassiguraw smiegh xieraq u gust imma wkoll smiegh bla dewmien u fi zmien xieraq. Il-gustizzja kienet ukoll tirrikjedi li mhux biss d-digriet tal-Qorti dwar il-kondotta tal-kawza kellhom ikunu rigorozament osservati mill-kontendenti imma wkoll li l-hin disponibbli ghas-smieghtal-kawza, jigi skond kif mill-Qorti deciz utilizzat bir-rispett dovut lejn l-istess Qorti u l-kontroparti.

Parti f' kawza m' ghandhiex titqieghed f' posizzjoni pregudizzjevoli minhabba htijietjew non-kuranza tar-rapprezentant taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info