Reference: 1108/1994/1

Judgement Details


Date
02/02/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BORG JOSEPH NOE vs BUGEJA ALFRED ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, OKKUPAZZJONI TA` FOND WAQT PROCEDURI GUDIZZJARJI - PUSSESS IN BUONA FEDE
Summary
Jipposjedi in buona fede meta dak li hekk jipposjedi ma jkunx jaf li qed jilledi d-drittijiet ta' haddiehor. Dan f' sens soggettiv kif jemergi mid-dispost ta' l-Artikolu 531 (1). F' sens oggettiv, imbaghad, jezistu disposizzjonijiet ohra tendenti ghal kriterji tal-valutazzjoni ta' mgieba determinata. Ad exemplum, l-Artikolu 993. Hi affermazjoni komuni illi l-injoranza li tintegra n-nozzjoni tal-buona fede tista' tkun determinata kemm minn zball ta' fatt kemm minn zball ta' dritt;

Ma tistax tigi nvokata t-tutela inerenti ghall-pussess ta' buona fede meta bl-uzu ta' dik id-diligenza minima seta' jiskopri l-karattru lesiv tal-kondotta proprju;

Il-presunzjoni tal-buona fide stabbilita bl-Artikolu 532 Kodici Civili hi iuris tantum u ghalhekk fil-konfront taghha hi ammessa l-prova kuntrarja anke tramite presunzjonijiet u semplici indizji;

Il-presunzjoni tal-buona fide mhix superata minn allegazzjoni ta' mera suspett imma hu invece mehtieg li l-ezistenza tad-dubju tigizvixxerata minn cirkostanzi serji, konkreti u mhux merament ipotetici. Din il-prova trid tigi fornita minn dak li jintendi jikkontrasta l-presunzjoni, kif hekk del resto jissokta jippreciza l-Artikolu 532 surreferit;

B'illustrazzjoni ta' cirkostanzi eskludenti l-buona fide nirriskontraw il-kaz fejn ma jkunux saru l-verifiki okkorrenti biex per ezempju jigi determinat min huwa l-veru sid tal-fond cedut jew fejn bhal f' dan il-kaz il-konvenuti jkollhom quddiemhom permezz ta' att gudizzjarju l-kwadru komplet tas-sitwazzjoni;

Japplika l-principju ta' dritt li pussessur ta' bona fide kellu dritt ghat-tgawdija tal-frutti ta' l-oggett minnu possedut, id-dritt tas-sid li jigi ndennizzat ghall-okkupazzjoni tal-fond allura mit-terz pussessur jiskaturixxi appena dan jigi definit li hupussessur ta' mala fide jew li hekk kien sar ghax ma setax jitqies li kien ghadu pussessur ta' bonafide;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info