Referenza: 16/2003/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/01/2005
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
IL-PULIZIJA vs ZAMMIT ANTHONY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, NE BIS IN IDEM - PROCEDURI DIXXIPLINARI MILL-AWTORITAJIET TAL-HABS
Fil-Qosor
Il-Konvenzjoni Ewropea tiddisponi li:

"4(1): Hadd ma jista' jkun ipprocessat jew jerga jigi kkastigat ghal darb'ohra fi procedimenti kriminali taht il-gurisdizzjoni ta' l-istess Stat ghal xi reat li dwaru jkun diga` gie finalment liberat jew misjub hati skond il-ligi u l-procedura penali ta'dak l-Istat."

Din id-disposizzjoni ghandha l-ghan li, salv ghall-eccezzjoni fit-tieni inciz taghha - eccezzjoni li pero` ma hiex relevanti ghall-finijiet ta' din il-kawza - tassigura li persunama tigix assoggettata darbtejn ghal proceduri li jkunu essenzjalment ta' natura penali ghall-istessreat, salv naturalment, li l-ewwel proceduri jkunu gew finalment konkluzi (cioe` l-ewwel decizjonitkun ghaddiet in gudikat).

Din id-disposizzjoni - apparti li ma tipprojbix li persuna tghaddi proceduri penali ghall-istess reat fi Stat iehor - ma tipprojbix li persuna tigi processata darbtejn meta l-istess fatt jaghti lok ghal proceduri penali u ghal proceduri ta' natura ohra, bhal, per ezempju, proceduri dixxiplinari.

Il-kriterji sabiex issir id-determinazzjoni jekk proceduri humhiex ta' indole kriminali huma bazikament tlieta: (a) il-klassifikazzjoni tad-disposizzjoni taht il-ligi domestika, (b) in-natura tar-reat, u (c) in-natura u l-gravita` tal-piena.

Fil-kaz indizamina l-appellati gew akkuzati (skond il-proceduri interni tal-habs) taht disposizzjonijiet tar-Regolamenti dwar il-Habs kjarament intizi sabiex tinzamm id-dixxiplina fil-Habs ta' Kordin. Effettivament huma t-tlieta gew misjuba hatja mill-Bord taht l-istess Regolamenti u kkundannati l-massimu ta'loss of remission fuq din l-akkuza, liema sejbien ta' htija u piena.

Tali piena ta' loss ofremission hija piena "kriminali" u mhux semplicement dixxiplinari ghall-finijiet tal-Konvenzjoni, udan minhabba n-natura (telf ta' liberta` personali) u s-severita` taghha, b'mod ghalhekk li anke l-proceduri li wasslu ghaliha kienu wkoll fir-realta` ta' natura penali u mhux semplicement dixxiplinari.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni