Referenza: 102/1997/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
01/12/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
LANZON RITA vs ZAMMIT CORDINA FRANCIS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, DRITT TA` CESSJONI U SULLOKAZZJONI DISPONIBBLI EX LEGE SAKEMM MHUX ESKLUZI MILL-PARTIJIET - LOKAZZJONI, DRITTIJIET TA` SULLOKAZZJONI U CESSJONI JITQIESU ESKLUZI JEKK MHUX ESPRESSAMENT PERMESSI FIL-KAZ TA` KIRJA PROTETTA TAHT IL-KAP. 69 - LOKAZZJONI, DRITTIJIET TA` SULLOKAZZJONI U CESSJONI MA JINTILFUX FIL-FAZI TA` RILOKAZZJONI - LOKAZZJONI, KUNCETT TA` TWELLIJA - LOKAZZJONI, KWOTA INDIVIZA
Fil-Qosor
Il-Qorti qieset illi bil-kelma "twellija" l-partijiet kontraenti fuq skritta ta' lokazzjoni kienu qeghdin jintendu kemm il-fatt tas-sullokazzjoni kif ukoll dik tac-cessjoni. Tant dan hu hekk li l-iskrittura nnifisha tirreferi kemm ghas-"sullokazzjoni" kif ukoll ghac-"cessjoni". Ma jistax allura jkun hemm dubbju dwar l-oggett tat-twellija u l-intenzjoni tal-kontraenti;

Il-lokazzjoni ta' kwota ndiviza ta' fond hi guridikament inaccettabbli. Fuq dan il-punt il-gurisprudenza taghna hi wahda pacifika.

Li jfisser li l-inkwilin ma jistax igawdi sehem indiviz minghajr ma jgawdi l-ishma l-ohrajn.

L-Artikolu 1614 (1) tal-Kodici Civili jiddisponi illi "l-kerrej ghandu jedd li jissulloka l-haga, jew li jcedi l-kiri taghha, meta din is-setgha ma tkunx giet lilu mnehhija fil-kuntratt". Ifisser allura illi jekk fil-kuntratt ta' ftehim dik is-setgha tigi vjetata lill-kerrej dankien certament jippriva lill-kerrej minn dritt li kellu skond il-ligi komuni, u jekk jigi li jiksertali stipulazzjoni ta' divjet dan kien certament jintitola lil sid il-fond li jitlob il-hall tal-kuntratt skond Artikolu 1555 ta' l-istess Kodici;

Trasferiment konsimili hu, imbaghad, vjetat bil-ligi specjali, ex-Artikolu 9 (a) tal-Kapitolu 69, u s-sid hu koncess dejjem jittermina l-kirja u jiehu lura l-fond meta jiskadi t-terminu u jekk il-kerrej ikun issulloka l-fond jew ceda l-kirja minghajr il-kunsens espress tas-sid. Kif ritenut, "biex il-kerrej ma jinkorrix fis-sanzjoni tal-ligi mhux bizzejjed li huwa jkun issulloka l-fond bil-kunsens tacitu jew prezunt tas-sid; imma jehtieg li dan il-kunens ikun espress".

Huwa fatt illi dment li l-pattijiet u l-kondizzjonijiet tal-kirjama jinbidlux, la bil-volonta` tal-partijiet jew mill-Bord fuq talba ad hoc fit-termini ta' l-Artikolu 14 tal-Kapitolu 69, dawk l-istess pattijiet u kondizzjonijiet jibqghu jimperaw meta l-kirja tidhol fil-fazi tar-rilokazzjoni. Ghaldaqstant anke ghal finijiet tal-ligi specjali patt li jikkoncedi d-dritt tas-sullokazzjoni jew tac-cessjoni jibqa' jipprevali u ma jistax igib l-effett li jippriva lil kerrej mid-dritt gja lilu moghti in forza tal-kuntratt;

Meta tinghata l-fakolta` tac-cessjoni jew sullokazzjoni basta li jithallas rigal u l-inkwilin il-gdid ikun persuna ben vista mis-sid, il-fatt li ssir cessjoni minghajr ma jigi informat is-sid ma jwassalx ghall-izgumbrament izda s-sid ikollu biss id-dritt ghar-rigal kemm-il darba l-inkwilin il-gdid ikun persuna accettabli ghalih. F'dan ir-rigward intqal illi lokatur ma jistax minghajr gusta kawza jirrifjuta arbitrarjament lis-subinkwilin.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni