Reference: 215/2000/1

Judgement Details


Date
16/11/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
CARUANA SILVIA ET vs GENOVESE MARY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
KOMPROPRJETA`, OBBLIGI FIT-TGAWDIJA TA` HWEJJEG IN KOMUN - KOMPROPRJETA`, PUSSESS ESKLUSSIV MINN WIEHED MILL-KOMPROPRJETARJI
Summary
Hawnhekk l-atturi u l-konvenuta kienu ahwa u wirtu in komproprjeta` d-dar fejn il-konvenuta kienet tghix ma' missier il-partijiet. L-atturi talbu li jinghataw cavetta ta' l-imsemmi fond.

Il-Qorti qieset l-Artikolu 491 tal-Kodici Civili li jiddisponi li kull komproprjetarju jista' jinqeda bil-hwejjeg in komun, basta -

(a) li jinqeda bil-haga skond id-destinazzjoni taghha kif stabbilita bl-uzu;

(b) li ma jinqediex bil-haga kontra l-interess tal-komunjoni, jew b'mod li ma jhallix lill-komproprjetarji l-ohra jinqdew biha in komun skond il-jeddijiet taghhom.

Skond il-gurisprudenza komproprjetarju jista' jibqa' fit-tgawdija eskluziva tal-haga in komun, almenu sal-qasma,jekk hu jkun fit-tgawdija eskluziva ta' l-oggett minn qabel ma tinholoq il-komproprjetà.

Il-qorti qieset li kienet tasal biex taqbel mal-konvenuta illi t-talba ta' l-atturi biex ikollhom cavetta tal-fond kienet ad æmulationem tantum li kieku ma ngibitx prova illi l-konvenuta kienet qieghda toqghod fil-fond kontra r-rieda tal-missier u ta' l-omm meta dawn wehedhom kienu s-sidien tal-proprjetà u l-partijiet kienu ghadhom ma sarux komproprjetarji bil-mewt tal-missier. Billi, izda, t-tgawdija tal-konvenuta kienet wahda abuziva, u ex iniuria non oritur ius, il-qorti qieset illi dak li kienu qeghdin ifittxu l-atturi kien illi jharsu l-jeddijiet taghhom bhala komproprjetarji u ma kellhiex,billi tichad it-talbiet ta' l-atturi, thalli illi l-konvenuta tiehu vantagg mill-ghemil illecitu taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info