Referenza: 1164/1995/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/11/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
TANTI DENIS vs PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
IMPJIEG, STHARRIG TA` L-GHOTI TA` TRANSFER FIS-SERVIZZ PUBBLIKU - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, ATTI MAGHMULA BIL-GHAN TA` ORGANIZZAZZJONI JEW AMMINISTRAZZJONI INTERNA TA` AWTORITA` PUBBLIKA
Fil-Qosor
Normalment impjegat jigi trasferit minn post ghall-iehor ta' xoghol meta l-interessi tas-servizz ikunu jehtiegu hekk, u ghalhekk meta din il-mizura tittiehed ghal ragunijiet xierqa ma jistax jinghad li hija forma ta' kastig.

Jekk din il-mizura tigi uzata b'mod arbitrarju u/jew ghal skopijietulterjuri, hija tista' sservi wkoll bhala forma ta' "kastig" jew ritorsjoni fuq kwalunkwe impjegat,inkluz ufficjal pubbliku, sabiex tippunixxi u/jew tumilja lill-ufficjal pubbliku u/jew tikkrealu tbatija bla bzonn.

Meta mizura apparentement ta' ordinarja amministrazzjoni fil-konfront ta' ufficjal pubbliku tkun ittiehdet fir-realta` bhala forma ta' "kastig" u ghalhekk ta' "dixxiplina" (ankorke` illegali), ikun qed jigi raggirat dak kollu li jipprovdi l-Artikolu 110(1) tal-Kostituzzjoni ta' Malta, b'mod li dik il-mizura tkun illegali u abuziva.

Qorti ordinarja ma ghandhiex gurisdizzjoni tissindaka mizura li ssir bl-ghan ta' organizzazzjoni jew amministrazzjoni interna ta' awtorita` pubblika. Pero` dan necessarjament ifisser li l-Qorti ordinarja hija vestita bil-gurisdizzjoni biex tindaga, f'ezercizzju interpretattiv ta' l-istess sub-inciz taht ezami, jekk fil-fatt att partikolari jikkostitwix jew le mizura ta' organizzazzjoni jew amministrazzjoni interna, sabiex tiddetermina proprju jekk, bhala Qorti ordinarja, ghandhiex hi gurisdizzjoni jew le li tissindaka l-att amministrattiv in kwistjoni. Certament ma kienx il-hsieb tal-legislatur li jeskludi l-gurisdizzjoni tal-Qrati milli jissindakaw atti amministrattivi anki fl-eventwalita` li awtorita` pubblika arbitrarjament taghzel li ssejjah l-att partikolari mizura ta' "organizzazzjoni jew amministrazzjoni interna" proprju sabiex tevita l-iskrutinju tal-Qrati. Konsegwentement il-Qrati ordinarji ghandhom gurisdizzjoni jindagaw jekk trasferiment bhal dak li nghata l-appellat kienx verament mizura ta' organizzazzjonijew amministrazzjoni interna, u jekk jirrizulta li fil-fatt kien jikkostitwixxi tali mizura, jieqfuhemm, stante li huma prekluzi li jissindakaw il-mertu tieghu. Jekk, pero`, min-naha l-ohra jirrizulta li fil-fatt it-transfer ma kienx jikkostitwixxi tali mizura, imma kien biss kopertura, jezercitawil-funzjonijiet taghhom ai termini ta' l-Artikolu 469A tal-Kapitolu 12.

Il-Qrati ghandhom gurisdizzjoni jissindakaw jekk l-azzjoni li tkun ittiehdet tkunx verament konsegwenza ta' l-esigenzi tas-servizz, sabiex jigi accertat li l-Kap ta' Dipartiment ma jkunx qed juza l-poteri lilu moghtija sabiex jilhaq skopijiet oltre dawk li ghalihom f'idejh gie fdat dak il-poter, fi kliem iehor sabiex jigi accertat li l-Kap ta' Dipartiment ma juzax il-poteri tieghu sabiex jikkommetti xi illegalita`.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni