Reference: 26/2003

Judgement Details


Date
11/11/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, FILLETTI JOSEPH A., SCICLUNA DAVID
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs AHMED ESAWI MOHAMED FAKRI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 22 TAL KAP 101 - ARTIKOLU 492 TAL KAP 9
Summary
' Meta f'xi stadju qabel jigi fformat il-guri l-akkuzat jammetti l-htija tieghu, u ghall-fatt li jigi ammess mill-akkuzat ikun hemm stabbilita l-piena ta' prigunerija ghall-ghomor, il-qorti tista', minflok il-piena msemmija, taghti l-piena ta' prigunerija ghal zmien minn tmintax-il sena sa tletin sena.'

Jigifieri filwaqt li s-subartikolu (1) tal-artikolu 492 tal-Kap. 9 jikkontempla biss il-kaz fejn tigi registrata ammissjoni qabel ma jigi fformat il-guri, id-disposizzjoni appena citata tal-Kap. 101 tikkontempla cirkostanzi ohra li ma jinkludux il-fatt tal-ammissjoni tal-akkuzat.

Kif din il-Qorti dejjem irriteniet, meta jkun hemm ammissjoni huwa xi ftit jew wisq odjuz appell minn piena sakemm din tirrientra fil-limiti li tipprefiggi l-ligi.

Dan huwa hekk peress illi min jammetti jkun qieghed jassumi r-responsabbilta` tad-decizjoni li jkun ha u jirrimetti ruhu ghal kull decizjoni dwar piena li l-Qorti tkun tista' tasal ghaliha. Naturalment dan ma jfissirx li dawn il-Qrati tal-Appell ma jidhlux f'ezami akkurat tac-cirkostanzi kollha biex jaraw jekk il-piena nflittakinitx eccessiva jew le. Mhuwiex normali, pero`, li tigi disturbata d-diskrezzjoni tal-ewwel Qortijekk il-piena nflitta tkun tidhol fil-parametri tal-ligi u ma jkun hemm xejn x'jindika li kellha tkun inqas minn dik li tkun inghatat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info