Reference: 211/1990/1

Judgement Details


Date
19/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
DIMECH MARIO SIVE MAURICE vs ZAMMIT GEORGE
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
ENFITEWSI, OBBLIGU TAL-UTILISTA LI JZOMM IL-FOND FI STAT TAJJEB WAQT L-ENFITEWSI - ENFITEWSI, OBBLIGU TAL-UTILISTA LI MA JAGHMILX HSARAT FIL-FOND
Summary
Skond l-art. 1518 tal-Kodici Civili, l-enfitewta jwiegeb biss ghall-hsarat li jaghmel hu:

1518. (1) Il-padrun dirett jista' wkoll jitlob li jholl l-enfitewsi u li jirtadd lilu l-fond bil-miljoramenti, kif ukoll it-tiswija tal-hsarat, jekk il-fond ikun tgharraq hafna, u c-censwalist ma jippruvax li dan gara minghajr htija tieghu jew tan-nies imsemmijin fl-artikolu 15l6.

(2) Dan ighodd ukoll jekk it-taghriq ikun gara fil-miljoramenti mibnija fil-fond.

Barra minn hekk, l-obbligazzjonijiet ta' enfitewta ma humiex biss bhal dawk ta' kerrej, ghax ghandu l-obbligu mhux biss illi ma jaghmilx hsara fil-fond izda wkoll illi lill-fond igibu 'l quddiem. Tassew illi, skond l-art.1518 tal-Kodici Civili, imsemmi mill-konvenut, l-enfitewta jwiegeb biss ghall-hsarat li graw bi htija tieghu, izda fil-kaz tallum il-konvenut kien intrabat illi jrodd il-fond fi stat tajjeb fi tmiem is-sub-enfitewsi, u din l-obbligazzjoni ma torbotx biss jekk il-fond kien fi stat tajjeb fil-bidu izda torbot ukoll jekk il-fond ma kienx gà fi stat tajjeb; li l-fond jingieb 'il quddiem hija, wara kollox, il-funzjoni ekonomika tal-kuntratt ta' enfitewsi. Jekk lill-konvenut deherlu illi b'dik l-obbligazzjoni dahal ghal piz oneruz aktar milli stenna, ghax fil-fond sab hsarat mohbija, kien imissu jfittex li jinheles mill-obbligazzjoni billi jmexxi bl-azzjoni redibitorja, jekk tassew kien hemm l-elementi mehtiega ghal dik l-azzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info