Reference: 1856/2001/1

Judgement Details


Date
14/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
FENECH PACE ERIC ET vs BAJJA DEVELOPMENTS LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
HAJT DIVIZORJU, THAFFIR HDEJN - SERVITU`, THAFFIR HDEJN HAJT DIVIZORJU
Summary
Meta jinhareg Mandat ta' Inibizzjoni dan ghandu jigi segwit b'citazzjoni fejn l-attur jitlob il-kannonizazzjoni tad-dritt minnu pretest b'dak il-Mandat; jekk il-kawza ssir semplicement biex dak il-Mandat jigi konfermat, it-talba hija mhux biss superfluwa, izda wkoll guridikament erronea.

Madanakollu, it-talbiet ghal tali konsegwiment u asserzjoni tal-jedd sostantiv ivarjaw skond id-dritt lijrid jigi vantat, u jista' jimporta talba sabiex il-konvenut jigi inibit milli jaghmel xi haga lill-attur, proprju minhabba d-dritt sostantiv tal-attur vantat u ezercitat fl-istess citazzjoni.

Hawnhekk l-atturi talbu li s-socjeta' konvenuta tigi ordnata ma tkomplix tikser il-ligi, u dana biex ma tkomplix thaffer u thammel vicin il-hajt divizorju. Dan kien id-dritt vantat mill-atturi, udak li kien qed jintalab fil-kawza ma kienx l-estenzjoni in perpetwita' tal-Mandat, izda ordni biexis-socjeta' konvenuta ma tkomplix bl-agir taghha a pregjudizzju tal-atturi.

L-artikolu 439 tal-Kodici Civili li jipprojbixxi thaffir f'distanza inqas minn zewg piedi u nofs minn hajt divizjorjughandu dejjem jigi osservat indipendentement mill-essenzjalita` tax-xogholijiet ta` thaffir.

L-artikolu 439 jirreferi ghal kwalunkwe thaffir bla ebda eccezzjoni, u hija kategorika meta tipprojbixxi li dan issir fil-vicinanzi ta' hajt. It-tnehija ta' saffi ta' hamrija minn taht il-hajt, huwa"thaffir" li ma kellux isir.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info