Reference: 1294/1995/1

Judgement Details


Date
01/02/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
SCHEMBRI-DAMIAN DAMIAN vs DIRETTUR TAR-REGISTRU PUBBLIKU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT TAT-TWELID, TISWIJA FIR-REGISTRAZZJONI TAL-ISEM - ATT TAT-TWELID, TISWIJA FIR-REGISTRAZZJONI TAL-KUNJOM
Summary
It-terminu "isem" fl-artiklu 253 tal-Kap. 16 (registrazzjoni ta` isem fir-Registru Pubbliku) ghalkemm lingwistikament huwa minnu li jista' wkoll jikkomprendi fih il-kunjom ta' persuna - kien u hu bissghall-fini tal-precitat artiklu 253 cirkoskritt ghal dak li bl-ingliz jissejjah "first name" jew "name to be called" - a differenza ta' dak li hu kunjom jew "surname". Fil-lingwa Franciza, bhal f'ilsna ohra, tinzamm differenza aktar netta bejn dak li jissejjah "prenom" minn dak li hu "nom de famille". Hu veru li fl-imsemmi artiklu hemm imsemmi wkoll li kull korrezzjoni tapplika wkoll ghal "dixxendenti ulterjuri", pero' din hija "lapsus", oppure kopertura tal-possibilita' li kemm-il darba isem ta' axxendenti jkun inbidel minn, per ezempju, "Paul" ghal "Joseph", tali korrezzjoni, talvolta milqugha, trid tibqa' tigi annotata. Pero' mid-dibattiti parlamentari jemergi li "ratio legis" kiendak biss li jaghmilha possibbli li f'kazi idoneji l-isem (il-"first name" jew "prenom") ikun jista'jigi mibdul - imma mhux il-kunjom ammenoke' ma jkunx hemm zball.

Kunjom huwa wkoll patrimonjutas-socjeta' d-distinzjoni rispettiva tal-familji. Din hija l-bazi u l-ordni ta' kull socjeta', ughalhekk teoretikament ma jistax ikun permess lil persuna, l-ghaliex il-kunjomi taghha ma joghgobhiex li taddotta marte proprio dak il-kunjom gdid. Kieku jkun hekk, il-konsegwenza tkun id-dizordni ul-konfuzjoni tas-socjeta'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info