Reference: 999/1997/1

Judgement Details


Date
05/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
AQUILINA JOSEPH NOE ET vs VERDALA MANSIONS LIMITED GIA` SUNNY HOMES LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO REI VINDICATORIA, MA TISTAX TIGI KOMBATTUTA BIL-PRESKRIZZJONI ESTINTIVA - ACTIO REI VINDICATORIA, MHIX MEHTIEGA L-PROVA TAN-NUQQAS TA` TITOLU TAL-KONVENUT - DETENZJONI, DISTINZJONI BEJN PUSSESS U - PRESKRIZZJONI, APERTURI LI JAGHTU FUQ FOND TA` HADDIEHOR M`HUMIEX INDIKATTIVI TA` PUSSESS ANIMO DOMINI GHALL-ISKOPIJIET TAL-PRESKRIZZJONI AKKWISITTIVA - PRESKRIZZJONI, DETENTUR MA JISTAX JINVOKA L-PRESKRIZZJONI AKKWISITTIVA - PRESKRIZZJONI, DISTINZJONI BEJN IL-PRESKRIZZJONI ESTINTIVA U DIK AKKWISITTIVA - PRESKRIZZJONI, ELEMENTI TAL-PUSSESS MEHTIEG GHALL-PRESKRIZZJONI AKKWISITTIVA - PUSSESS, DISTINZJONI BEJN DETENZJONI U
Summary
L-azzjoni tal-proprjetarju biex jiehu dak li huwa tieghu ma tistax tigi oppost b' semplici preskrizzjoni estintiva, imma b' dik akkwizittiva konvolgenti l-pussess tal-eccipjent. Ir-relevanza ta' dantohrog mill-fatt li, nonostante li r-regola kontemplata fl-artikolu precitat tapplika fil-generalita' taghha kemm ghall-preskrizzjoni estintiva kif ukoll ghal dik akkwizittiva, hemm distinzjoni elementari bejn dawn iz-zewg preskrizzjonijiet; ghax filwaqt li fil-preskrizzjoni estintiva l-eccepjent huwa tenut jipprova biss il-perkors taz-zmien statutorju applikabbli u imbaghad ikun jispetta lill-attur kreditur li jiddefendi lilu nnifsu billi jaghzel it-triq u l-mezz li taghtih din il-ligi biex jinnewtralizza tali eccezzjoni; fil-kaz tal-preskrizzjoni akkwizittiva, din tirrikjedi l-prova mhux biss tal-perkors taz-zmien stabbilit mill-ligi, imma wkoll tal-elementi kollha li l-ligi tezigi li jigu pruvati biex din l-eccezzjoni tirnexxi.

Malli l-attur jipprova d-dritt tieghu ta' dominju "m' ghandux ghalfejn jaghmel xejn izjed; senjatament m' ghandux ghalfejn jaghmel il-prova negattiva li l-konvenut m' ghandux id-dritt reali li qed jikkampa in kwantu tali prova tispetta allura lill-konvenut li jkun qed jallegaha.

Jigi osservat wkoll f' materja ta' pussess li min jidditjeni f'titolu prekarju ikun qed jidditjeni f' isem il-pussessur u min jiddetjeni f'isem haddiehor mhux possessur; il-pussess huwa tal-persuna li f'isimha qed tinzamm il-haga. Ghalhekk hija din il-persuna ossia l-possessur li tista' tippreskrivi.. Rilevanti wkoll li jigi annotat li skond l-Artikolu 2118 dawk li jzommu f' isem haddiehor ma jistghux jippreskrivu favur taghhom infushom, jghaddi kemm jghaddizmien. Dawn jinkludu l-kerrejja, id-depozitarji, l-uzufruttwarji u generalment dawk li ma jzommux il-haga bhala taghhom infushom, uti dominus. Ghax "mhux bizzejjed li jkollok id-detenzjoni tal-haga jew it-tgawdija taghha mhux bhala haga proprja imma bhala haga ta' haddieor, ghalliex allura din tkunfiss detenzjoni jew tgawdija prekarja".

Rigward lil-kuncett tal-pussess rikjest, jinsab insenjat illi tnejn huma l-elementi bazici tieghu: dak materjali konsistenti fil-poter ta' fatt fuq il-haga, u dak intenzjonali konsistenti fl-animus tal-possessur li jgawdi d-dritt fuq il-haga bhallikieku hu kien proprjetarju taghha - animus et corpus; corpus possessionis et animus possidendi vel animus domini. Mhux bizzejjed li jkun ezercizju bil-bona grazzja jew tolleranza.

Art adjacenti proprjeta' ta' persuna tigi okkupata minn dik il-persuna billi tinkorporaha fizikament fil-proprjeta'tieghu u mhux billi tiftah bieb ghal fuqha. Huwa fatt risaput, li meta persuna jkollha post b' nahaadjacenti ghal-plot jew art mhux zviluppata, ta' sikwit il-proprjetarju jiftah twieqi jew bieb li jghatu fuq dik l-arja, izda b' daqshekk ma jkunx ha possess ta' dik l-arja. Dan gie rikonoxxut mill-gurisprudenza li enuncjat il-principju li minn jiftah tieqa fuq art mhux zviluppata ta' terzi, dan ma johloq qatt servitu' ghax titqies li thalliet miftuha b' mera tolleranza. Ghalhekk, twieqi u bibien miftuha fuq art ta' haddiehor, daqskemm ma jistghux joholqu servitu' daqstant iehor ma jistghux ikunu prova ta' 'pussess' ghall-fini ta' akkwist ta' proprjeta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info