Reference: 1195/1997/1

Judgement Details


Date
24/09/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CARUANA DR SANDRA vs MIFSUD JOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, BILANC BEJN LIBERTA` TA` ESPRESSJONI U DRITTIJIET TAL-PRIVAT - LIBELL, ANIMUS INIURIANDI - LIBELL, APOLOGIJA - LIBELL, ATTRIBUZZJONI TA` AGIR KRIMINALI - LIBELL, FAIR COMMENT - LIBELL, LIBERTA` TA` ESPRESSJONI - LIBELL, PUBBLIKAZZJONIJIET PRIVILEGGJATI - RAPPORT TA` DISKORS F`AVVENIMENT PUBBLIKU - LIBELL, REPUTAZZJONI PROFESSJONALI - PRESKRIZZJONI, M`HEMMX INTERRUZZJONI META ITTRA UFFICJALI MA TIGIX NOTIFIKATA - PRESKRIZZJONI, SOSPENSJONI JEW INTERRUZZJONI BID-DOMANDA GUDIZZJARJA
Summary
L-Artikolu 2130 tal-Kodici Civili [Kap. 16] jipprovdi li l-preskrizzjoni "ma tinkisirx jekk in-notifika ta' l-att ma ssirx qabel ma jaghlaq xahar li ghandu jibda jghodd mill-ahhar jum taz-zmien li hemm ghall-preskrizzjoni". Dan il-provvediment ma kienx japplika fil-kaz ta' att ta' citazzjoni.

L-artikolu 2130 japplika meta si tratta ta' ittra ufficjali jew xi att gudizzjarju iehor skond l-artikolu 2128 tal-Kodici Civili li bih il-kreditur juri li bi hsiebu jzomm il-jedd tieghu ta' azzjonifil-konfront tad-debitur. Fil-kaz ta' citazzjoni il-prezentata ta' l-att tinterrompi l-preskrizzjoni indipendentement min-notifika.

L-Artikolu 12A ta' l-Att dwar l-Istampa jipprovdi li:

"Fi proceduri mehuda in forza ta' dan l-Att tkun difiza ghall-editur jew ghar-responsabbli ghall-pubblikazzjoni li jipprova li l-informazzjoni pubblikata kienet tikkonsisti f'rapport preciz ta' diskors li sar f'avveniment pubbliku importanti minn persuna identifikata u li kienet taf jew ragonevolment setghet tkun taf jew tistenna li l-kontenut ta' dak id-diskors se jigi pubblikat f'gazzetta jew f'mezz tax-xandir, u li l-pubblikazzjoni ta' l-istess diskors kienet ragonevolment gustifikabbli f'socjeta' demokratika.

Il-kliem li uza l-legislatur huwa car, u b'ebda tigbid ta' l-immaginazzjoni ma jista' wiehed jghid li l-ittra u l-intervista jammontaw ghal "diskors li sar f'avveniment pubbliku importanti". Apparti minn hekk, pero`, il-pubblikazzjoni tad-diskors (malafamanti) trid tkun ukoll "ragjonevolment gustifikabbli f'socjeta` demokratika". Evidentement il-legislatur hawnhekk qedjirreferi ghal sitwazzjonijiet fejn, fil-kuntest ta' materja ta' interess pubbliku generali, dak lijintqal f'avvenimenti pubblici importanti, ghalkemm ikun prima facie malafamanti, jista' addiritturajkun doveruz li jigi ppublikat f'gazzetta jew f'mezz tax-xandir. Il-legislatur kjarament hawnhekk qed jalludi ghal dak il-bilanc li jrid jinzamm bejn id-dritt u d-dover tal-kronaka f'materja ta' interess pubbliku generali u d-dritt ghar-reputazzjoni ta' dak li jkun, reputazzjoni li meta si tratta in partikolari ta' nies fil-hajja pubblika u politika jew ta' istituzzjonijiet pubblici, wiehed jistenna li tigi attakkata, entro certi limiti, bl-espressjoni ta' opinjonijiet u "value judgements" fuql-operat taghhom.

Ghalkemm jista' jinghad li l-attribuzzjoni ta' nuqqas ta' professjonalita`u nuqqas ta' skrupli hi "opinjoni" b'ebda tigbid ta' l-immaginazzjoni ma jista' jinghad li tali opinjoni jew kumment huwa fair.

Ebda "fair-minded man, holding a strong view, holding perhaps anobstinate view, holding perhaps a prejudiced view" ma jista' jghid li avukat ma mxiex b'mod professjonali ghax ezibixxa kopji ta' artikoli minn gurnali quddiem qorti meta dik l-istess qorti tkun accettat dawk il-kopji bhala provi u ma ordnatx l-isfilz taghhom. Aktar serja, pero`, hi l-attribuzzjoni ta' dikjarazzjoni falza li mhux biss hi dikjarazzjoni ta' fatt u mhux semplici opinjoni, izda hijadikjarazzjoni fattwalment inveritjera.

Hi gurisprudenza, tista' tghid kostanti, tal-qrati taghna, li meta si tratta ta' kliem li huma fihom infushom ingurjuzi, l-animus injuriandi huwa prezunt. Il-kliem, b'referenza ghall-kelma "malafama" fl-Artikolu 28(1), ".li l-ghan taghha jkun li tellefjew tnaqqas ir-reputazzjoni ta' xi persuna." (fit-test Ingliz ".the object of which is to take awayor injure the reputation of any person.") ma jirriferux ghal xi intenzjoni specifika jew motiv ulterjuri li jrid ikollu l-awtur tal-kitba, l-editur jew il-persuna responsabbli ghall-pubblikazzjoni, izda jirreferu ghat-tendenza tal-kliem sampat jew tal-kliem imxandar li jtellef jew inaqqas ir-reputazzjoni ta'dak li jkun.

Huwa lecitu, hafna aktar milli qatt kien, skond il-gurisprudenza kifzviluppat matul iz-zmenijiet, li tikkritika kemm trid, diment li din issir entro certi limiti u li l-liberta` ma tissarrafx f'libertinagg u f'irresponsabbilta` b'tali mod li persuna tigi assoggettataghal addebiti foloz li jistghu jwasslu biex joskurawha f'ghajnejn il-pubbliku. Il-liberta` ta' espressjoni m'hijiex xi licenzja li wiehed ighid li jrid minghajr kontroll. Id-dritt invokat mill-appellant huwa suggett ghal certu kondizzjonijiet.

Is-subartikolu (2) ta' l-Artikolu 28 tal-Kap. 248jipprovdi li:

F'kull kaz li ghalih japplika dan l-artikolu, il-konvenut jista', bi tnaqqistad-danni, jipprova li hu jkun ghamel jew offra li jaghmel apologija lill-attur dwar dik il-malafamaqabel ma tkun inbdiet l-azzjoni ghad-danni jew, kemm jista' jkun malajr wara malli kellu l-opportunità li hekk jaghmel f'kaz li l-azzjoni tkun inbdiet qabel kellu l-opportunità li jaghmel jew li joffri li jaghmel dik l-apologija: Izda l-konvenut ma jistax igib dik il-prova bi tnaqqis ta' danni jekkhu jkun gieb il-prova tal-verità skond l-artikolu 12 ta' dan l-Att.

L-ewwel Qorti ma applikatx din id-disposizzjoni ghax kienet tal-fehma li l-appellant, allura konvenut, ma kienx sincier fl-apologija tieghu u dan peress li hu baqa' jsostni li effettivament ma kienx hemm libell jew malafama.Fir-rikors ta' appell tieghu l-appellant issottometta li "imkien fil-ligi ma hu mehtieg li l-konvenut jaccetta li kien hemm libell biex juri dispjacir u jitlob apologija".

Il-Qorti ta' l-Appell qieset li f'certu sens l-appellant kellu ragun in kwantu ghar-ragunament tal-ewwel Qorti, u dan peress li huwa biss fil-kaz li l-konvenut jeccepixxi il-verità tal-fatti skond l-Artikolu 12 li ma jkunx applikabbli t-tnaqqis skond is-subartikolu (2) ta' l-imsemmi Artikolu 28 - u l-appellant f'ebdastadju ma ta din l-eccezzjoni. Mill-banda l-ohra, però, il-ligi taghmilha cara li jekk l-azzjoni tkun inbdiet qabel ma l-konvenut kellu l-opportunità li jaghmel jew li joffri l-apologija, dik l-apologija, biex tiswa' ghall-finijiet tat-tnaqqis tad-danni, irid jaghmilha jew joffriha "kemm jista' jkunmalajr wara malli kellu l-opportunità li hekk jaghmel". Issa, fil-kaz in dizamina l-ewwel opportunità li kellu l-konvenut appellant biex jaghmel jew joffri tali apologija kienet fin-nota ta' l-eccezzjonijiet u/jew fid-dikjarazzjoni guramentata annessa maghha. In-nota ta' eccezzjonijiet u d-dikjarazzjoni guramentata izda ma kien fiha ebda tali apologija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info