Referenza: 87/2004

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/09/2004
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
SCICLUNA DAVID
Partijiet
IL-PULIZIJA vs ABELA PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
OFFIZA FUQ IL-PERSUNA, PROVOKAZZJONI - PROVOKAZZJONI, ELEMENTI TA` - RECIDIVITA`, PROVA TA`
Fil-Qosor
Meta tigi biex titqies l-iskuza tal-provokazzjoni, ghandha tithares ir-regola migjuba fl-artikolu 235', li jfisser li l-provokazzjoni ma tiswiex jekk ma tkunx saret fil-waqt ta' l-azzjoni li taghha tingieb bhala skuza. Pero` dejjem irid ikun hemm provokazzjoni ingusta. Il-provokazzjoni ingusta li ghaliha jirreferi l-artikolu 325 mhix limitata jew arginata b'xi kriterji li jissemmew fl-artikoli 227, 229 jew 230 tal-Kodici Kriminali; l-uniku kriterju li l-legislatur ghazel li jittrasporta mit-Titolu tad-Delitti kontra l-Persuna hu dak ga` msemmi, cjoe` ta' l-artikolu 235. Il-gurista Francesco Antolisei, in konnessjoni ma' l-attenwanti generali tal-provokazzjoni prevista fit-tieni inciz ta' l-artikolu 62 tal-Kodici Penali Taljan jghid hekk:

Il-provokazzjoni trid tigi determinata mill-fatt ingust ta' haddiehor. Mhux mehtieg li l-fatt tat-terz ikun jammonta ghal reat jew li jkun guridikament illecitu; huwa bizzejjed li jkun ingust mill-punto di vista morali. Ghalhekk l-iskuza tl-provokazzjoni ghandha tigi ammessa anki quddiem komportament illecitu li jassumi karattru provokatorju ghall-modalitajiet ezuzi jew anki semplicement skonvenjenti li bihom jigi mwettaq jew minhabba ragunijiet li jkunu iddeterminawh (li wiehed ikun izomm f'qalbu, mibgheda, vendetta, jattanza, dispett). Ghal dak li jirrigwarda r-reazzjoni mhux mehtieg li din tkun proporzjonata ghall-fatt ingust.

Il-provokazzjoni ingusta kkontemplata fl-artikolu 325 trid tkun oggettivament riskontrabbli.

Bhal ma dejjem gie ritenut, l-ahjar prova sabiex tigi ppruvata xi akkuza ta' recidivita` hi li tigiesebita kopja ufficjali tas-sentenza relattiva, u wara ssir il-prova ta' l-identita.` L-obbligu tal-prosekuzzjoni li tesebixxi dawk is-sentenzi jibqa' dejjem, minkejja l-esenzjoni moghtija mill-akkuzat li tipproduci prova ta' l-identita`. Jekk ma tigix esebita jew prodotta tali prova permezz tal-kopja ufficjali tas-sentenza li tissemma fl-akkuza, allura wiehed ma jistax jghid li saret l-ahjar prova dwar jekk verament precedentement l-appellant kienx ikkommetta xi reat iehor li tieghu gie misjubhati.

"Ghalkemm il-fedina penali tista' tittiehed in konsiderazzjoni mill-Qrati ta' GustizzjaKriminali biex ikunu jistghu jikkalibraw il-piena, l-imputazzjoni tar-recidiva dejjem tinnecessitali ssir il-prova tal-kundanna jew kundanni precedenti; tali prova ssir permezz ta' kopja legali tas-sentenza jew sentenzi precedenti kif ukoll billi jigi ppruvat a sodisfazzjoni tal-qorti - permezz ta' xhieda jew minn ezami tal-istess sentenza jew sentenzi (jekk din jew dawn ikunu jaghtu l-konnotatimehtiega tal-persuna kkundannata) jew minn ezami tal-atti tal-kawza ta' dik is-sentenza jew ta' dawk is-sentenzi precedenti - li dawk is-sentenzi jirreferu ghall-persuna li tkun qed tigi akkuzata bir-recidiva."
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni