Reference: 791/2003

Judgement Details


Date
30/06/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
AIR MALTA PLC vs SOUTH RAYS LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
KONTRO-TALBA, AZZJONI GHAR-RIZARCIMENT TA` DANNI SUBITI IN KONNESSJONI MA` MANDAT KAWTELATORJU - KONTRO-TALBA, KONNESSJONI MEHTIEGA BEJN IT-TALBA EWLENIJA U DIK RIKONVENZJONALI - KONTRO-TALBA, TRID ISSIR FL-ISTESS KWALITA` LI BIHA MIN JAGHMILHA JKUN GIE IMHARREK
Summary
Jibda biex jinghad li l-ligi trid li biex talba rikonvenzjonali tista' ssir f'kawza, din irid ikollha rabta mat-talba attrici, jew ghaliex tkun gejja mill-istess fatt, kuntratt jew titolu li minnu tkun gejja t-talba tal-attur, jew ghaliex l-imharrek ikollu l-hsieb li bil-kontro-talba tieghu jpaci jew igib fix-xejn l-azzjoni tal-attur jew izomm l-effetti taghha.

Huwa mizmum ukoll minn sensiela twila ta' decizjonijiet, li element ewlieni li jsejjes is-siwi ta' azzjoni rikonvenzjonali huwa dak li, minbarra l-konnessjoni msemmija mil-ligi, irid jirrizulta wkoll li jista' jaghmel uzu minnhabiss l-imharrek fil-kwalita' li huwa jkun tharrek fiha fl-azzjoni originali;

Il-fatt li ghanta' parti mharrka jkun li ggib fix-xejn azzjoni mressqa kontriha ma jirrendix gustifikat invarjabbilment it-tressiq ta' att gudizzjarju fl-ghamla ta' rikonvenzjoni. L-istess ghan jintlahaq b'Nota tal-Eccezzjonijiet. Ma kien qatt il-hsieb tal-legislatur li jirrendi l-azzjoni rikonvenzjonali bhala strument ordinarju li bih kull kawza tfaqqas fi tnejn. Kemm hu hekk, ir-rikonvenzjoni hija rimedju straordinarju procedurali li ghandu hsieb u ghan specifiku, u kemm hu hekk hija wahda minn dawk il-proceduri li l-Kodici isejjah "specjali". Dan jinghad ukoll minkejja li l-jedd li titressaq talba rikonvenzjonali huwa moghti lill-imharrek minghajr limitu dwar l-ghamla ta' azzjoni li fiha tista' ssir;

B'referenza ghall-kliem "istess kuntratt" jew "fatt" li wiehed isib fl-artikolu 396 tal-Kap. 12 huwa stabilit li b'"fatt" wiehed jifhem dik il-gabra ta' operazzjonijiet jew negozji li nisslet ir-rabta guridika. Hawn gie ritenut li l-"fatt" kien il-kuntratt li bis-sahha tieghu l-partijiet intrabtu lejn xulxin biex isehh in-negozju. "Fatt" ma jista' jkun qatt xi haga li tnisslet u sehhetwara u b'konsegwenza tal-fatt li nbdew proceduri fil-Qorti biex jigi determinat guridikament jekk xiwahda mill-partijiet kinitx kisret il-ftehim - jigifieri, l-veru "fatt";

L-artikolu 396 ma jistax jigi sewwa mfisser jekk mhux fid-dawl tal-kliem ewlieni ta' dak l-artikolu, u precizament mal-htiega li bejn talba u kontro-talba jrid ikun hemm konnessjoni u li tali konnessjoni trid tinstabbejn l-istess partijiet;

Dwar it-tifsir tal-konnessjoni mehtiega mal-azzjoni attrici biex tista' triegi l-kontro-talba, wiehed irid izomm quddiem ghajnejh ukoll li fl-istitut tar-rikonvenzjoni, l-azzjoni u l-azzjoni rikonvenzjonali jitqiesu bhala zewg azzjonijiet li kapaci joqoghdu wahedhomf'ezistenza indipendenti u awtonoma. Kemm hu hekk, l-artikolu 401 tal-Kodici jseddaq din l-awtonomija. Ghalhekk, b'"konnessjoni" wiehed certament ma jifhimx li l-kontro-talba tkun dipendenti fuq it-talba jew in-natura taghha. Izda l-elementi li trid il-ligi jridu jkunu murija sewwa biex il-kontro-talba tista' titressaq kif imiss;

Il-fatt wahdu li persuna li kontra taghha jinhareg mandatkawtelatorju tbati xi hsara jew skomdu, ma jfissirx b'daqshekk li l-persuna ezekutanti trid tigi kundannata taghmel tajjeb ghall-hsara jew dannu ta' tali skomdu. Dan jinghad ukoll jekk il-kawza li bis-sahha taghha jinhareg l-imsemmi mandat tinqata' kontra l-parti li tkun talbet il-hrug tieghu. Talba rikonvenzjonali mressqa ghad-danni minhabba mandat kawtelatorju ghall-istess azzjoni ewlenija hija (kontro) talba milquta mill-intempestivita'. L-intempestivita' hija ghamla ta' irritwalita' li tolqot is-siwi tal-att gudizzjarju li jinhareg tahtha;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info