Reference: 1430/1993/1

Judgement Details


Date
09/01/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
CASSAR FRANCIS vs SAMMUT FRANCIS NOMINE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - DANNI, RESPONSABILITA` TA` SID TA` FOND GHAL XOGHOLIJIET MWETTQA FIL-FOND TIEGHU - DRITT TA` PROPRJETA` - HAJT DIVIZORJU, THAFFIR HDEJN - SERVITU`, DISTANZA LEGALI - SERVITU`, THAFFIR HDEJN HAJT DIVIZORJU
Summary
Hadd ma jista' jhaffer fil-fond tieghu f'boghod ta' anqas minn sitta u sebghin centimetru mill-hajtdivizorju.

Azzjoni ghad-danni kontra gar li ma jirrispettax din ir-restrizzjoni hija azzjonighad-danni akwiljani.

Kull min jaghmel uzu ta' jedd tieghu fil-qies li jmiss, ma jwegibx ghall-hsara li tigri b'dan l-uzu. Izda, imbaghad, kull wiehed iwiegeb ghall-hsara li tigri bi htija tieghu, u dan anke jekk ikun il-propjetarju fl-ezercizzju tad-drittijiet tieghu, meta jaghmel minn hwejjgu uzu projbit mill-ligi.

Sid il-fond ma jistghax semplicement jiskarika l-htija fuq il-kuntrattur li jkun hadimlu. Ir-responsabilita` tieghu f'dan l-ambitu mhix limitata ghall-culpa in eligendo. Pjuttost, l-iskrutinju li ried isir in subjecta materja huwa dak fuq zviluppat fis-sens li jigi ezaminat jekk il-konvenut kisirx disposizzjoni espressa tal-ligi u b'hekk ghamel, jew ippermetta li jsir, uzu ipprojbit mill-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info