Reference: 1690/1996/1

Judgement Details


Date
04/06/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
FENECH RAYMOND ET vs BAJADA ANTOINE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR IT-TAXXA FUQ DOKUMENTI U TRASFERIMENTI, NUQQAS TA` HLAS TA` TAXXA - KONVENJU, CESSJONI TA` JEDDIJIET GHANDHA TIGI NOTIFIKATA LILL-KONTROPARTI B`ATT GUDIZZJARJU - KONVENJU, CESSJONIJIET TA` DRITTIJIET FUQ
Summary
Meta ssir cessjoni ta` drittijiet fuq konvenju ic-cessjonarju jkun jista` jivvanta drittijiet fil-konfront tad-debitur wara n-notifika lilu tac-cessjoni ai termini ta' l-Artikolu 1471 tal-Kodici Civili.

Ghalhekk jekk tali notifika ma tkunx lehqet saret huwa c-cedent li ghandu d-dritt li jibghat l-interpellazzjoni lid-debitur sabiex jaddivjeni ghall-att notarili.

Imkien ma hemm stipulat fil-ligi li mal-att gudizzjarju kontemplat fl-Artikolu 1471 ghandha tigi annessa kopja tal-att tac-cessjoni.

Imkien fl-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti ma hemm ravvizata s-sanzjoni tan-nullita' minhabba nuqqas ta' hlas ta' taxxa; u ghalhekk huwa anti-guridiku li, fin-nuqqasta' norma espressa, l-inadempjenza ta' dan l-obbligu tal-kontraenti titqies bhala li timporta n-nullita' tal-att. Il-ligi fl-Artikoli 13 u 18 ta' l-imsemmi atti, ma tghidx li, f' dawn ic-cirkostanzi,l-att huwa null, izda timponi li tali dokumenti ma jkunx producibbli quddiem qorti, li ma tkunx ta'gurisdizzjoni kriminali, u li ma jsir ebda uzu minn dokument suggett ghat-taxxa that dak l-att u lifuqu ma tkunx thallset it-taxxa. Li kieku l-ligi riedet timponi s-sanzjoni estrema tan-nullita' kienet tghid hekk espressament: quod lex voluit lex dixit.

Stante li l-imsemmi nuqqas ma jimportax in-nullita' tal-att innifsu, jsegwi li bil-hlas tat-taxxa fuq l-att fil-mori tal-kawza, il-posizzjoni tigi sanata bis-sahha tal-principju jus superveniens firmat actionem et exceptionem u ghalhekk l-effetti kontemplati fl-Artikoli 13 u 18 ma jibqghux applikabbli, bir-rizultat li l-partijiet jistghu jaghmlu uzu minn dan id-dokument ghall-finijiet u effetti tal-ligi, u anki jressquh bhala prova valida fil-procedrui odjerni.

In-nuqqas ta' hlas ta' taxxa ma jimportax nullita' minhabbakawza jew obbligazzjoni illecita.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info