Reference: 1188/2000/1

Judgement Details


Date
14/05/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
SAMMUT SALVATORE vs MIDDLE SEA INSURANCE PLC
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI, DOVER TAL-ASSIGURAT LI JSEMMI KULL FATT LI RAGJONEVOLMENT GHANDU JHOSS LI HU RILEVANTI GHALL-ASSIKURATUR - ASSIKURAZZJONI, UBERRIMA FIDES
Summary
Polza ta' assikurazzjoni tohloq relazzjoni bilaterali bejn il-kontraenti fejn, in konsiderazzjoni tal-hlas ta' premium mill-assikurat lis-socjeta` assikuratrici, dik l-istess socjeta` tintrabat li tindenizza lill-assikurat taghha fl-eventwalita` li dan jsofri xi telf bhala rizultat ta' event dannuzkopert bl-istess polza ta' assikurazzjoni. L-element principali f'dan it-tip ta' kuntratt huwa r-riskju, liema riskju tassumieh s-socjeta` assikuratrici. F'dan is-sens, ghalhekk, dan huwa kuntratt bilaterali b'titolu oneruz in kwantu l-kontraenti jirregolaw l-obbligazzjonijiet ta' bejniethom billi bil-hlas ta' premium da parti tal-assikurat tiskatta l-obbligazzjoni ta' indennizz da parti tas-socjeta` assikuratrici. In kwantu polza ta' assikurazzjoni hija kuntratt jehtieg li jigu sodisfati r-rekwiziti generali tal-kuntratti u cioe` li l-kontraenti jkunu kapaci jikkuntrattaw u li jaghtu l-kunsens taghhom. Inoltre l-oggetti tal-kuntratt jrid jkun determinat u lecitu.

Kif inghad hawn fuqbil-hrug tal-polza ta' assikurazzjoni s-socjeta` assikuratrici tassumi l-obbligu li tindenizza lill-assikurat taghha ghall-event futur dannuz. Din l-obbligazzjoni ghalhekk hija wahda kazwali billi taghmel l-obbligazzjoni tiddipendi minn grajja ta' bla hsieb li ma tkunx fis-setgha la tad-debitur u lanqas tal-kreditur (Art. 1053 (I), Kodici Civili). Minhabba l-incertezza insita f'dan il-kuntratt huwa mehtieg grad gholi ta' bona fede u partikolarment da parti ta' min ikun talab l-hrug tal-polza. Dana billi b'dak il-mod biss is-socjeta` assikuratrici tista' issir konsapevoli mic-cirkostanzi kollha insiti fir-riskju sabiex tghazel li tiehu dak ir-riskju kif ukoll tistabilixxi "premium" adegwat.Din il-bona fede li tiddistingwi dan il-kuntratt bhala wiehed ta' uberrima fides hija mehtiega f'kull tip ta' polza ta' assikurazzjoni.

Il-prova ta' x'kien taghmel l-assigurazzjoni kieku kienet taf bil-fatturi li ma jkunux gew disclosed, hi rrelevanti u zbaljata. Hawn il-kwistjoni hija jekk l-attur kienx responsabbli ta' "non disclosure", fatt dan li rrizulta ampjament mill-provi, u liema fatt jaghti d-dritt lill-assikurazzjoni li ma tonorax l-obbligi assunti minnha bil-polza ta' assikurazzjoni. Isegwi li huwa rrelevanti jekk l-assikurazzjoni kienet jew ma kinitx taccetta li tohrog il-polza u dan billi fl-ewwel ipotezi l-assikurazzjoni kienet tkun obbligata li thallasin kwantu tkun assumiet ir-riskju bil-konoxxenza tal-fatti kollha, u fit-tieni ipotezi din il-kawzaqatt ma setghet issir billi ma kienx jkun hemm polza.

In-nuqqas ta' investigazzjonijiet ma jnaqqas xejn mill-oneru tal-assigurat li, fil-mument li mela l-proposal form, jghati l-informazzjoni kollha mehtiega. Mill-banda l-ohra l-assikurazzjoni hija gustifikata li toqghod fuq dak li jigi dikjarat lilha fil-proposal form in kwantu l-assikurat jaghti garanzija li dak li qal huwa l-verita`.

Il-kancellazzjoni tal-polza hawn mhix mehtiega ghaliex hawn mhux si tratta ta' claim ta' terzipersuni kif kontemplat fil-Kap 104 tal-Ligijiet ta' Malta fejn l-istess Ordinanza timponi terminu fuq l-assikurazzjoni biex tistiwtixxi proceduri biex tannulla l-kuntratt u ma thallasx lit-terz, izdahawn l-assikurazzjoni qed tipprevalixxi ruhha mid-dritt taghha li ma tonorax l-obbligi assunti vis-a-vis l-assikurat taghha nnifsu stante li dan kiser il-kondizzjonijiet ghall-hrug ta' l-istess polza.F'dan is-sens is-sottomissjonijiet fir-risposta ta' l-attur appellat dwar il-fatt li l-polza ghadhain vigore u dwar rexxissjoni ta' kuntratti huma irrilevanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info