Reference: 240/2003

Judgement Details


Date
06/05/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs MIFSUD VICTOR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
REAT KONTRA L-FAMILJA U L-MORALI, PROSEKUZZJONI EX UFFICIO
Summary
Il-Qrati taghna dejjem irritjenew illi l-fatt li f'delitt kontra l-familja u l-morali prosegwibbli biss fuq istanza privata dawn jirrikorru f'post pubbliku jew post espost ghall-pubbliku, jsiru prosegwibbli "ex officio" proprju ghaliex awtomatikament ikunu akkumpanjati b'reat li jolqot l-ordni pubbliku.

Skond il-gurisprudenza kostanti tal-Qrati taghna, meta l-istess fatt li jaghti lok ghall-stupru, l-attentat vjolent ghall-pudur jew il-korruzzjoni tal-minorenni isir f'post pubbliku jew espost ghall-publiku, b'mod ghalhekk li jikkonfigura wkoll ir-reat taht l-artikolu 209, l-azzjoni ghal dawk ir-reati ma tirrikjedix il-kwerela tal-parti privata u l-parti privata konsegwentement anqasma tista' bir-recess taghha twaqqa' dik l-azzjoni. U r-raguni hi ghax dawk ir-reati jkunu saru "flimkien ma reat iehor li jolqot l-ordni pubbliku" fit-termini tal-proviso tal-artikolu 544.

Majistax ikun hemm dubbju dwar jekk il-legislatur taghna jikkonsidrax atti oxxeni li joffendu l-morali pubblika ghax proprju kommessi fil-pubbliku, bhala reati kontra l-ordni pubbliku u fil-fatt dan masetghax jonqos. Infatti per ezempju, fit-termini tal-artikolu 338 (bb) tal-Kodici Kriminali ikun qed jikkommetti reat (kontravvenzjoni) kontra l-ordni pubbliku min jaghmel atti oxxeni fil-pubbliku jew joffendi l-morali, l-imgieba xierqa jew id-decenza pubblika anki jekk jikkomettihom meta jkun xurban. Multo magis ghalhekk, ghandu jigi argumentat li min imur oltre u jikkommetti reati ohra kontral-morali pubblika li huma konsiderati mill-ligi bhala delitti u ghalhekk bhala reati aktar serji u jikkommetti l-istess f'post pubbliku jew f'post espost ghall-pubbliku, ikun qieghed kontestwalment jikkommetti reat kontra l-ordni pubbliku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info