Reference: 35/2004

Judgement Details


Date
23/04/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs MUSCAT JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARMI TAN-NAR, KUSTODJA TA`
Summary
L-Artikolu 8(1) tal-Kap. 66 jipprovdi illi:

Kull min ikollu licenza biex izomm jew biex ikollu fidejh jew fuqu armi tan-nar jew munizzjon, ghandu jzommhom fil-kustodja tieghu b'mod li ma jkunuxjistghu jigu f'idejn haddiehor.

L-iskop ta' din id-disposizzjoni huwa sabiex jigi assiguratli kull min ghandu licenzja "to keep" jew "to carry" jiehu dawk il-mizuri kollha ragonevoli sabiex l-arma (jew munizzjon) li ghandu jew li jkun qed igorr ma tigix accidentalment f'idejn persuna ohra,kif ukoll li ma tinghatax biex tinzamm jew tingarr minn persuna li m'ghandhiex licenzja "to keep" jew "to carry" (skond il-kaz) dik l-arma jew dak il-munizzjon.

Il-ligi ma tezigix li armi simili jew munizzjon ghandhom jinzammu f'xi post partikolari fid-dar, jew li jkunu taht xi forma ta' sokor partikolari. Dak li wiehed irid jistaqsi hu jekk f'xi hin partkolari jistax jinghad li kienu fis-sehh mizuri ragonevoli biex jassiguraw li l-armi u l-munizzjon ma jigux f'idejn terzi li ma kellhomxpermess ikollhom tali oggetti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info