Reference: 746/2001/1

Judgement Details


Date
03/08/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
FENECH AV. DR. TONIO NOE ET vs SPITERI AV. DR. PATRICK PRO ET NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT KAWTELATORJU, REVOKA TA`
Summary
Il-kwestjoni dwar il-legittimu kontradittur ma tistax tigi esaminata fid-dettal u b'mod estensiv fiproceduri ghar-revoka ta` mandat kawtelatorju peress li din il-kwestjoni essenzjalment tappartjeni ghal meritu tal-kwestjoni bejn il-partijiet. L-esami li ghandu isir f'dan ir-rigward hu jekk hemmx ghall-inqas prova li mad-daqqa t'ghajn teskludi li hemm relazzjoni guridika bejn il-partijiet.

Kwistjonijiet li essenzjalment jappartjenu ghal meritu tal-kontroversja bejn il-partijiet, m'ghandhomx jigu trattati u esaminati fil-fond. Att kawtelatorju jinhareg semplicement ghaliex l-intimat ikkonferma bil-gurament li huwa jippretendi li ghandu xi drittijiet fil-konfront ta' diversi persuni inkluzi r-rikorrenti. Hu ovvju li l-intimat, la darba ottjena l-hrug tal-att kawtelatorju in kwestjoni,ghandu jassumi r-responsabilitajiet kollha u l-konsekwenzi kollha skond il-ligi anke fil-konfront tal-rikorrenti odjerni. Fil-proceduri ghar-revoka ta` mandat huma r-rikorrenti li ghandhom jipprovaw"prima facie" li l-att kawtelatorju in kwestjoni m'ghandux jinzamm fis-sehh u dana a bazi ta' dawk ir-ragunijiet li huma specifikati fil-ligi u li gew indikati mir-rikorrenti.

L-effikacja tal-att kawtelatorju in kwestjoni u l-effettivita' o meno tal-istess att huma irrilevanti u immaterjali fl-ambitu tal-presenti proceduri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info