Reference: 342/1982/1

Judgement Details


Date
16/04/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
GALEA NAZZARENO vs BRIFFA GIUSEPPI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR ID-DJAR, EFFETTI TA` ORDNI TA` REKWIZIZZJONI - REKWIZIZZJONI TA` FOND, EFFETTI TA` - REKWIZIZZJONI TA` FOND, KAP. 158 TAL-LIGIJIET TA` MALTA MHUX ESKLUZ MINN - REKWIZIZZJONI TA` FOND, TALBA GHAL ZGUMBRAMENT DA PARTI TAS-SID
Summary
Ir-rekwizizzjoni ghandha bhala effett li tispossessa lir-'requisitionee'; b'mod li minn mindu ssir,u sakemm tibqa' ssehh, il-pussess tal-fond u d-disponibbilita` tieghu ma humiex aktar f'idejh, izdaf'idejn l-amministrazzjoni; bil-konsegwenza illi s-sid hekk spossessat, pro tempore, ma ghandux l-ezercizzju jew l-amministrazzjoni libera tal-jeddijiet dwar l-okkupazzjoni tal-fond u in sostanza mhuxpersuna kapaci li toqghod in gudizzju dwarhom;

Talba ghall-izgumbrament ma setghetx tigi milqugha meta r-rekwizizzjoni kienet ghadha ssehh.

Ma jidher li hemm ebda disposizzjoni fil-Kap.125, Att dwar id-Djar, fis-sens li fejn hemm vigenti ordni ta' rekwizizzjoni, l-Artikolu 12 tal-Kap. 158 ma japplikax. U jekk qatt kien hemm xi dubbju - li ma jidhirx li hemm - l-Artikolu 12 tal-Kap. 158 jispecifika kjarament li d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 12 japplikaw taht it-termini segwenti, u cioe`, "12(1) Minkejja kull haga li tinsab fil-Kodici Civili jew f'xi ligi ohra, id-disposizzjonijiet li gejjin ta' dan l-Artikolu ghandu jkollhom effett dwar il-kuntratti kollha ta' enfitewsitemporanja li jkunu saru fi kwalunkwe zmien."
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info