Reference: 1178/1996/1

Judgement Details


Date
16/04/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
GALEA CARMELO ET vs VELLA GUIDO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KONVENJU, MHUX MEHTIEG LI L-ITTRA UFFICJALI MIBGHUTA AI TERMINI TAL-ARTIKOLU 1357(2) TAL-KAP. 16 TIGI NOTIFIKATA - NOTIFIKA, VALIDITA` TA` - ZBALL FL-INDIKAZZJONI TAL-PERSUNA LI TRID TIGI NOTIFIKATA
Summary
Huma l-persuni li jakkwistaw drittijiet u ghandhom obbligazzjonijiet u li l-ismijiet u l-kunjomijiet iservu biex il-persuni jigu identifikati u distinti minn persuni ohra.

Hawnhekk gie ritenutli minkejja li att gudizzjarju kien fih indikazzjoni zbaljata ta' isem persuna in-notifika saret lil dik il-persuna stess minkejja l-izball.

Iz-zminijiet stipulati fis-sub-artikolu 2 ta' l-Artikolu 1357 huwa perijodu ta' dekadenza. Illi pero`, il-weghda ma tispiccax jekk l-accettant jipprezenta att gudizzjarju qabel ma jaghlaq iz-zmien u citazzjoni sussegwenti jekk ma jkunx sar il-kuntratt fi zmien it-tletin gurnata minn meta jaghlaq iz-zmien. Il-kwistjoni tan-notifika ta' l-att gudizzjarju qabel ma tigi pprezentata c-citazzjoni tigi li hija rilevanti ghalhekk biss ghall-kap ta' l-ispejjez. Fin-nuqqas ta' notifika bl-att gudizzjarju, il-konvenut ikollu kull dritt jilmenta illi l-ispejjez tal-kawza ghandhom ikunu a karigu ta' l-attur. Huwa zgur, pero`, illi dan in-nuqqas ma jwassalx biex ikun jista' jirtira minn obbligazzjoni minnu assunta u li kellha tigi konkluza anke qabelma gie pprezentat l-att gudizzjarju fit-terminu tal-konvenju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info