Referenza: 2287/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
02/04/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
S.G. SOUTH LIMITED vs SCICLUNA JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KUNTRATT, NECESSITA` TAL-FIRMA TAL-KONTRAENTI KOLLHA - MANDAT, META L-MANDATARJU MA JKUNX INFORMAT BIR-REVOKA - SENSERIJA, DRITT GHAL KUMPENS GHAL SERVIGI REZI META MA JKUNX HEMM L-ELEMENTI TAS-SENSERIJA - SENSERIJA, DRITT GHALL-HLAS TA` - SENSERIJA, ELEMENTI TA` - SENSERIJA, META L-KUNTRATT ISIR INDIPENDENTEMENT MIS-SENSAL
Fil-Qosor
Ghalkemm il-mandat huwa wiehed minn dawk il-kuntratti li ecezzjonalment jista' jigi terminat unilateralment bit-tnehhija tal-prokura (artikolu 1886 (1) tal-Kodici Civili), il-mandat jibqa' kuntratt bilaterali, u biex jinhall hemm bzonn li d-decizjoni ghat-tnehhija tal-mandat tigi kkomunikata lill-mandatarju. Il-mandatarju li, in buona fede, jibqa' jesegwixxi il-mandat li kellu ghax ma jkunx gie mgharraf mill-mandant li l-prokura giet irtirata, jibqa' xorta wahda bid-dritt li jithallas dak li hudovut lilu skond il-ftehim ta' agenzija.

Il-firem fuq skrittura privata mhux mehtieg, bil-ligi, li jkunu awtentikati minn xhud, pero', irid jirrizulta, ta' min hija l-firma u l-veracita' taghha. Ghall-validita' ta' skrittura, il-ligi trid li jkun hemm zewg firem, li mhux bilfors jinghataw kontestwalment, imma jridu jkunu fuq l-istess dokument, u jekk id-dokument ikollu firma nieqsa (peressli ma jistax jigi identifikat il-persuna l-ohra li allegatament iffirmat dak id-dokument), dak id-dokument ma jkunx jiswa bhala skrittura privata.

L-iskop principali ta' kwalunkwe persuna sabiex takkwista d-dritt ta' medjazzjoni huwa dak li tlaqqa' l-kunsensi tal-partijiet interessati fl-operazzjoni wara ili jiehu sehem attiv u intelligenti fil-progettata u proposta konvenzjoni. Ghall-akkwist tas-senserija, is-sensar irid jara li permezz teighu hu jlaqqa l-partijiet interessati fuq dawk l-elementi ta' l-operazzjoni, klassikament imsejjha "is-sostanzjali u l-accidentali" tal-kuntratt. Fejn tonqos din l-operazzjoni, u allura d-dritt tas-senserija ma jkunx dovut, ikun hemm lok ghal kumpens f'kaz ta' inkariku espress jew tacitu u xi xoghol li jkun ghamel il-medjatur. Meta ma jkunx torttas-sensar li ma jsirx ftehim, jew dan jisfratta, huwa xorta wahda ghandu dejjem dritt ghal kumpensin bazi tal-mandat jew lokazzjoni d'opera, fissabbli fid-diskrezzjoni tal-Qorti skond ic-cirkustanzikollha tal-kaz. L-ammont ta' kumpens hekk likwidabbli jista' f'certi kazi partikolari jasal wkoll ghall-ekwivalenza mas-somma li kienet tkun dovuta bhala senserija vera u proprja. Ma jirrikorrux l-elementi tas-senserija izda ta' semplici locatio operarum meta l-persuna tkun intromuviet ruhha b'inkarigu ta' wahda biss mill-partijiet.

Hawnhekk ghalkemm in-negozju inizjat mis-socjeta' attricisfratta, l-istess negozju gie fil-fatt konkluz ftit ta' xhur wara fuq l-istess kondizzjonijiet li dwarhom kien sar qbil originarjament bejn il-partijiet bl-intervent tas-socjeta' attrici. Is-socjeta' attrici ma kienetx involuta fl-eventwali bejgh peress li l-vendituri iddecidew unilateralment li "m'ghadhomx jahdmu" mas-socjeta' attrici, u kwindi ma infurmawhiex li n-negozju li kien sfratta erba'xhur qabel, kien fil-fatt sejjer isehh. Kif inghad, il-mandant jista' jnehhi l-mandat kull meta jrid, izda ma jistax jipprova jevita li jikkumpensa l-mandatorju billi jghid li dak li beda l-mandatorju gie komplut minnu wara t-terminazzjoni tal-mandat. Kif jinghad fl-artikolu 1881 (1) tal-Kodici Civili, il-mandant ghandu jikkumpensa lill-mandatorju tax-xoghol tieghu jekk ikun wieghdu dan il-kumpens, "jew jekk dan il-kumpens ghandu jitqies li gie miftiehem tacitament minhabba l-professjoni tal-mandatorju w cirkostanzi ohra."

L-intervent tas-socjeta' attrici f'din il-kaz wasal, tista' tghid, ghall-ftehim fuq dak kollu li kellhom jifitehmu l-partijiet biex ikun jista' jsir in-negozju, ukwindi, l-Qorti irritjeniet li dan il-kumpens, fic-cirkostanzi, ghandu jasal biex ikun ekwivalenti ghas-somma li kienet tkun dovuta bhala senserija vera u proprja.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni