Referenza: 2919/1996/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/03/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
CASSAR NEIL ET vs ONOR MINISTRU TAL-AMBJENT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI, KONTRIBUTORJETA` - DANNI, RESPONSABILITA` TAL-GVERN FL-AMBITU TA` L-EDUKAZZJONI - DANNI, RIZARCIMENT TA` SPEJJEZ MEDICI - DANNI, TNAQQIS GHAL LUMP SUM PAYMENT
Fil-Qosor
Ir-responsabilita` amministrattiva f'Malta, ghalkemm tifforma parti mid-dritt pubbliku, kienet ukollregolata minn dawk il-provvedimenti fid-dritt privat u cjoe fid-dritt ordinarju li kienu applikabbli ghac-cittadin privat sakemm il-ligi ma kinitx specifikament tezenta lill-amministrazzjoni pubblikaminn tali responsabilita`.

L-Istat, fis-sistema taghna, jista' f'cirkostanzi kongruwi jkun ukoll responsabbli wahdu jew flimkien ma' l-impjegati tieghu ghad-danni. "Dan proprju bhala konsegwenza ta' mal amministrazzjoni provata jew inadegwatezza amministrattiva li tkun tammonta ghal traskuragni, negligenza jew inosservanza ta' dawk in-normi li l-amministrazzjoni xierqa ta' hwejjeg pubblici kienet tissuggerixxi u li n-nuqqas ta' tharis taghhom seta' jkun il-kawza ta' dannu lic-cittadin."

Huwa indiskutibilment ta' importanza primarja illi dawk kollha li jezercitaw funzjoni edukattiva ghandhom fost l-iprem dover dak tal-vigilanza u tas-sorveljanza tat-tfal li t-tutela taghhom tkun giet fdata lilhom. Dan id-dover kellu jircievi attenzjoni fi grad oghla meta fejn il-fatt kien prevedibbli;

Il-Qorti irritjeniet illi fil-fattispecie partikolari tal-kaz ir-responsabilita`ta' l-awtoritajiet ma kinitx wahda assoluta izda relattiva. Dan in kwantu, kif irrizulta, l-attur,nonostante li kien imwissi, bhall-istudenti l-ohra, biex ma jmurx fix-xelter sfortunatament ghalih ghazel li jinjora din id-direttiva;

Ir-responsabilita` ghalhekk f' kazijiet ta' din ix-xorta trid titkejjel f' rapport proporzjonali ghall-eta` matura ta' l-istudent u tad-dixxernament tieghu.F' dan il-kaz ma kienx jitratta minn persuna ta' eta` zghira izda minn student ta' sittax-il sena, above average u allura la gie imwissi hu kellu jitqies f' dak il-mument tragiku ghalih bhala "trespasser;

Kwantu ghal kura medika gie ritenut fuq l-istregwa tad-decizjoni illi din hija rimessa ghal fiducja personali tal-pazjent. Gustament gie osservat illi "ghall-sahhtu kulhadd ghandu dritt li jikkonsulta aktar minn tabib wiehed lokali jew esteru ... u ghalhekk ghandu dritt jirriklama bhaladanni anke spejjez li jkun ghamel biex jikkura ruhu barra minn Malta";

It-tnaqqis kalkulat ghal lump sum payment kien gie introdott biex b' xi mod jikkompensa mhux biss ghad-dewmien tal-proceduri gudizzjarji u fil-likwidazzjoni tal-kumpens imma wkoll ghall-fatt li ma huwiex konsentit li jigidegretat il-hlas ta' l-imghax mid-data meta giet kagunata l-hsara;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni