Reference: 811/2000/1

Judgement Details


Date
23/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
AZZOPARDI JOSEPH
Parties
PARKLANE INVESTMENTS LTD vs PORTELLI LUIGI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
RITRATTAZZJONI, ESKLUZJONI TAL-ISTITUT TA` RESTITUTIO IN INTEGRUM - RITRATTAZZJONI, L-UNIKU MOD LI BIH JISTA` JIGI DISTURBAT GUDIKAT
Summary
Il-ligi tal-procedura taghna tipprovdi ghall procedura tar-ritrattazzjoni f' kazijiet specifici fejnghal xi raguni is-sentenza in kwistjoni ikollha xi difett li kien ikollhu effett fuq l-esitu tas-sentenza kieku ma esistix, jew li ippregudika serjament id-dritt tal-parti li titlob ir-ritrattazzjonighall smiegh gust. Skond l-artiklu in kwistjoni ossija l-artiklu 818 (2) tal-Kap 12, f' kull kaz ma tistax tintalab ritrattazzjoni wara hames snin li l-kawza tkun ghaddiet in gudikat. L-artiklu 819imbaghad jghid li dan il-perjodu huwa perentorju.

L-iskop ta' dan hu evidenti u cioe li l-legislatur hass li ma jistax ikun hemm stat ta' incertezza indefinita fejn jidhlu kwistjonijiet ta' drittijiet akkwisiti wara process gudizzjarju.

L-ebda disposizzjoni fil-Ligi taghna ma taghti lok li titressaq citazzjoni sabiex sentenza li tkun ghaddiet in gudikat tigi dikjarata nulla u bla effett u l-Qorti tieqaf hemm. Ghalhekk din il-Qorti mhiex se tisma l-provi dwar x' kienet il-procedura segwita f' kawza li ghaddiet in gudikat u li fiha ma giex utilizzat ir-rimedju provdut mill-Ligi sabiex tali sentenza tigi attakkata.

L-effikacja guridika u socjali tal-gudikat tirrikjedi illi l-amministrazzjoni tal-gustizzja da parti tal-Qorti tal-pajjiz ma tigix imfixkla u intralcjata billi fi kwalunkwe zmien u bla ebda limiti l-parti li titlef kawza terga tqajjem kwistjoni rigward taghha u terga tiftaha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info