Reference: 1304/1997/1

Judgement Details


Date
06/02/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE ANTON
Parties
FARR LIMITED vs CUTAJAR NORMAN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO SPOLII, ANIMUS SPOLIANDI - ACTIO SPOLII, AZZJONI MINN SOCJETA` LI TKUN QED TIGI XJOLTA - ACTIO SPOLII, KWISTJONIJIET LI JISTGHU JIGU KONSIDERATI MILL-QORTI - ACTIO SPOLII, MA TISTAX TIGI OPPOSTA PERMEZZ TA` KONTRO-TALBA TA` NATURA PETITORJA - ACTIO SPOLII, MA TISTAX TIGI PROMOSSA FLIMKIEN MA` AZZJONI PETITORJA - ACTIO SPOLII, RILEVANZA TAL-MOTIV TAL-ISPOLJAT GHALL-EZERCIZZJU TAL-AZZJONI - SOCJETA` KUMMERCJALI, STATUS WAQT XOLJIMENT
Summary
Azzjoni possessorja privileggjata tipprexxendi mit-titolu ta' proprjeta` ghaliex kellu jew ma kelluxdrittijiet dominikali l-ispoljat possessur dak il-pussess jaghtih dritt li jezercita l-azzjoni possessorja privileggjata, salv kull xorta ta' azzjoni petitorja li jista' jkollu l-konvenut, li hija ezercibbli b'kawza ohra si et quatenus.

Socjeta` kummercjali li tkun fi process ta' xoljiment xorta wahda tipprezerva personalita` guridika distinta u ghalhekk tista` anki tintavola azzjoni ta` spoll.

Il-mottiv li jkun gieghel jew anima lill-imharrek biex iwettaq l-ghemil li jnaqqas il-pussess, ma jiswa xejn biex itaffi jew ixejjen is-sanzjoni li l-azzjoni ta' spoll iggib maghha.

Il-"konfuzjoni" taz-zewg azzjonijiet f'istanza wahda, azzjoni possessorja u ohra petitorja - ma tistax issir jew tigi permessa jew ittollerata, ghax b'daqstant tigi stultifikata l-azzjoni ta' spollprivileggjat kif intiz mil-legislatur.

Il-ligi u d-dottrina legali ma jippermettux f'kawza kawza ta' spoll hlief eccezzjonijiet dilatorji. Huwa dan illi jaghmilha differenti mill-azzjoni petitorja fejn il-fondament u l-iskop taghha huma r-rikonoxximent u t-tutela tad-dritt. Huwa ghalhekk lil-gurisprudenza tipprojbixxi l-kumulu taz-zewg azzjonijiet: dik possessorja u dik petitorja.

Hawnhekk gie ritenut li f'kawza ta' spoll il-konvenut ma setax iqajjem kontro-talba ta' natura petitorja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info