Referenza: 81/2000/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
21/01/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
DEPASQUALE ANTON
Partijiet
TAMARAC LIMITED vs SIMONDS ANGELA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPLIKAZZJONI TARD TA APPELL
Fil-Qosor
Permezz tal-eccezzjoni preliminari taghha s-socjetà ritrattata Tamarac Limited qed tissottometti illi l-azzjoni odjerna hija nulla peress illi ma gietx intavolata entro “. t-terminu ta' tlett xhur koncess taht l-Artikolu 813 tal-Kodici tal-Organizazzjoni u Proceduri (sic) Civili”.

Ir-riferenza ghall-artikolu 813 tal-Kap. 12 f'din l-eccezzjoni saret b'lapsus; din ir-riferenza kellha tkun ghall-artikolu 818 tal-Kap.12 u dina l-Qorti tal-Appell trattat l-istess eccezzjoni bhal li kieku moghtija ai termini ta' dan l-ahhar imsemmi artikolu, illi jiddisponi hekk:

818. (1) Iz-zmien lifih tista' ssir it-talba ghar-ritrattazzjoni huwa ta' tliet xhur, u jibda jghodd -
(a) fil-kazijiet imsemmija fil-paragrafi (a) u (k) tal-artikolu 811, mill-gurnata li fiha jinkixef il-qerq, jew jinsab id-dokument;
(b) fil-kaz imsemmi fil-paragrafu (b), mill-gurnata li fiha l-attur ikun gie jaf bis-sentenza;
(c) fil-kazijiet imsemmija fil-paragrafu (j), jekk il-falsità tkun, fuq talba jewkwerela tal-istess attur, giet iddikjarata wara s-sentenza attakkata, mill-gurnata ta' dik id-dikjarazzjoni, u jekk tkun giet iddikjarata wara dik is-sentenza, izda fuq talba jew kwerela ta' haddiehor, jew jekk tkun giet iddikjarata qabel, mill-gurnata li l-attur ikun gie jaf b'dik id-dikjarazzjoni;
(d) f'kull kaz iehor, minn dak in-nhar tas-sentenza attakkata.
(2) Ma tista' tintalab f'ebdakaz ritrattazzjoni wara li jghaddu hames snin minn meta tkun inghatat l-ewwel sentenza.

Ghall-kaz odjern japplika l-provvediment tal-artikolu 818(1)(d) tal-istess Kap.12 u, ai termini tieghu,l-azzjoni odjerna riedet tigi intavolata mhux izjed tard minn tliet (3) xhur mid-data tas-sentenza attakkata.

Din is-sentenza li dwarha qed isir dan l-appell giet pronunzjata fis-sitta (6) ta' Mejju, 2003 u, konsegwentement, ir-rikors odjern ma setghax jigi intavolat aktar tard mis-sitta (6) ta' Awissu, 2003. Fil-fatt, jirrizulta illi dan ir-rikors gie intavolat fil-hdax (11) ta' Awissu, 2003, jigifieri hamest (5) ijiem wara illi skada t-terminu kontemplat mic-citat artikolu 818(1)(d) tal-Kap. 12.

Ghaldaqstant din l-Onorabbli Qorti tal-Appell tilqa' l-eccezzjoni preliminaritas-socjetà ritrattata billi tiddikjara l-azzjoni odjerna irrita u nulla u, konsegwentement, tastjeni milli tiehu konjizjoni ulterjuri tal-istess azzjoni, filwaqt li tordna illi l-ispejjez jigu sopportati kollha mir-ritrattandi Angela Simmonds.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni