Reference: 35/1998/1

Judgement Details


Date
15/12/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ZAMMIT TABONA CHARLES ET vs WALKER ALFRIDA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - FOND GHAL UZU KUMMERCJALI - LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - GRAD TA` PROVA MEHTIEG - LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - HANUT LI JINTUZA BHALA MAHZEN - LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - MAHZEN - LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - ONERU TAL-PROVA - LOKAZZJONI, NON USO FIL-KAZ TA` HANUT - LOKAZZJONI, NON USO FIL-KAZ TA` HANUT - TNAQQIS TA` ATTIVITA` KUMMERCJALI - LOKAZZJONI, NON USO FIL-KAZ TA` MAHZEN - LOKAZZJONI, PROTEZZJONI TA` KIRJA TA` MAHZEN TAHT IL-KAP. 69
Summary
In-"non uzu" u l-"uzu divers" huma zewg kuncetti kontraddistinti minn xulxin, anke jekk jigi koncessilli xi kultant intqal ukoll li dawn jikkavallaw wahda fuq l-ohra. Dan fis-sens illi "non-uzu" gieekwiparat ghall-"uzu divers".

Fil-kaz tan-"non uzu" ghandek is-sitwazzjoni fejn il-fond mikri jinzamm, bla ebda gustifikazzjoni, maghluq u inutilizzat ghall-perijodu apprezzabbli ta' zmien jew, jekk isir xi uzu minnu, dan isir sporadikament u ghal perijodi qosra.

Invece fil-kaz ta' "uzu divers" il-kerrej ikun znatura d-destinazzjoni li kien isir qabel mill-fond u b'hekk abbuza mill-godiment tieghu. Ad exemplum, minn garage ghal karozza jaghmlu store.

Fis-sens tad-definizzjoni tal-ligi "store" huwa wkoll hanut kif hekk imfisser fl-artikolu 2 tal-Kap 69. Naturalment fil-parlata komuni n-nies ma jinterpretawx u ma jekwiparawx il-kelma "store" ma' hanut.

Ma hemmx ghalfejn jigi wisq sottolinejat illi l-prova tal-bdil ta' destinazzjoni, allegatament maghmula mill-inkwilin (inkluz allura t-tibdil li jirrizulta minn non uso), trid issir mis-sidien ghax kienu huma li kienu qeghdin jallegawha. Din il-prova necessarjament timponi, (1) il-kostatazzjoni certa illi l-fond inkera ghal certa determinata destinazzjoni (f'dan il-kaz l-unika certezza kienet id-destinazzjoni kummercjali tal-fond), (2) illi l-inkwilin, fil-kors tal-kirja, biddel dik id-destinazzjoni billi beda juza l-fond ghal skop divers minn dak li ghalih kien miftiehem li kellu jintuza, dana fil-parti principali tieghu u (3) li, jekk dan sehh, dan ma kienx gara bl-akkwiexxenza u l-kunsens espressjew tacitu tas-sidien.

Biex jissussisti n-non uso ir-rikorrent jehtieglu jipprova wkoll illil-inkwilin ma kienx qed jaghmel l-ebda attivita` tax-xorta kummercjali mill-fond, u dan ghal zmien twil. B'hekk setghet tigi legittimata t-talba tieghu li kien hemm abbandun mill-inkwilin.

Hawnhekk il-fond lokat ma baqax stabbiliment tal-hjata u sar mahzen. Mahzen pero` protett mil-ligi bhala hanut billi gie provat ukoll illi fih ma jintrefghux biss affarijiet huma x'inhuma izda jinhaznu"wares" jew "goods" (merkanzija) konnessi man-negozju. Dan hu, kif ravvizat mill-Bord, "uzu divers"izda mhux ukoll "non-uzu". Ma hemmx ghalfejn jinghad ukoll illi fond kummercjali mhux necessarjament jimplika illi l-post kellu joffri servizz dirett lill-klijenti gjaladarba "store" hu ukoll kummercjali jekk ikun attinenti ghan-negozju. Dan allavolja ma jinfetahx ta' kuljum jew biex iservi direttament lill-klijentela.

Mill-provi akkwiziti l-Qorti tifhem ukoll illi l-Bord kien impressjonat, mhux bla raguni, mill-fatt illi l-fond beda jintuza ghal skopijiet ohra, ukoll konnessi man-negozju, minn dak tad-destinazzjoni primarja u allavolja bla kunsens tal-lokaturi, pero`, bl-akkwiexxenza taghhom. Dan l-atteggjament tal-Bord hu konformi mal-hsieb gurisprudenzjali li jafferma illi "jekk is-sid kien jaf li l-inkwilin qieghed juza l-fond bhala hanut (qabel kien dar ta' residenza), u mapprotestax, jew ma sabx oggezzjoni ghal dan l-uzu, jigi li ta l-kunsens tieghu tacitament ghal dakl-uzu, u ma jistghax jallega kontra l-inkwilin uzu divers minn dak li ghalih il-fond originarjamentkien mikri".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info