Reference: 728/1990/1

Judgement Details


Date
28/11/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
AGIUS VICTOR vs CASSAR CHARLES NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
F'dan il-kaz l-atturi u l-konvenuti huma ahwa. Inxtrat bicca art u fuq il-kuntratt ta' xiri deher il-konvenut wahdu. Il-konvenut appellant qed jallega li din l-art ma xtrahiex f`isem hutu, izda esklussivament f`ismu personali. L-atturi min-naha l-ohra jsostnu li huma hargu l-flus ghal din l-art u l-hsieb kien li huhom jixtri din l-art ghan-nom taghhom kif kien ghamel f'okkazzjonijiet precedenti.

Principalment il-kwistjoni kollha li kellha quddiemha l-ewwel Qorti kienet jekk l-art in kwistjoni inxtratx mill-konvenut bhala prestanome ta` hutu l-atturi jew ghalih wahdu. L-ewwel Qorti, wara li qieset ic-cirkostanzi tal-kaz, accettat it-tezi ta' l-atturi li l-akkwist ta' l-art sar mill-konvenut f`isem hutu kollha bhala prestanome.

Il-kwistjoni kienet wahda ta' provi u ta' kredibilita`. Issa gie dejjem ritenut li din il-Qorti, bhala Qorti ta' revizjoni, ma tiddisturbax leggerment il-konkluzjoni ta' l-ewwel Qorti dwar apprezzament ta' provi izda taghmel ezami approfondit tal-provi biex tara jekk, fuq il-fatti rizultanti, l-ewwel Qorti setghetx legalment u ragonevolment tasal ghall-konkluzjoni li tkun waslet ghaliha. Din il-Qorti tal-Appell regghet waslet ghall-istess konkluzjoni tal-Ewwel Qorti.

Art mixtrija minn mandatarju prestanome ma tidholx fil-kommunjoni ta' l-akkwisti ezistenti bejn il-mandatarju u l-konjugi tieghu, izda tmur direttament fil-patrimonjutal-mandant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info