Reference: 1991/2000/1

Judgement Details


Date
28/11/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
CUMBO ANTHONY vs BAJJADA ANTHONY PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, META TITQIES BHALA ENFITEWSI
Summary
L-Artikolu 1498(1) tal-Kodici Civili jiddisponi li "Jekk fond jigi moghti ghal izjed minn sittax-ilsena jew b'mod li l-koncessjonarju jista' jtawwal iz-zmien talkonc essjoni ghal izjed minn sittax-ilsena u, fil-kaz il-wiehed jew l-iehor, taht kondizzjonijiet li jaqblu izjed mad-disposizzjonijiet ta' l-artikoli li gejjin f'dan it-Titolu milli ma' dawk dwar il-kuntratt ta' kiri, il-koncessjoni titqies li hija ta' enfitewsi, ghalkemm il-partijiet ikunu tawha isem ta' kiri; u din il-koncessjoni hija nulla jekk tigi maghmula xort'ohra milli b'att pubbliku."

Hu assodat li meta kirja tiggedded dan it-tigdid hu konsidrat bhala kirja gdida u ghall-finijiet ta' l-imsemmi artikolu z-zmien ta'tali kirja gdida m'ghandux jintghadd ma' dak dekors qabel it-tigdid.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info