Reference: 1269/1995/1

Judgement Details


Date
05/06/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
BELLIZZI JOSEPH ET vs GRIOLI JOSEPH NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
AWTORITA` MARITTIMA TA` MALTA, RESPONSABILTAJIET TA` - GVERN, TOLLERANZA TA` STAT TA` UZU JEW KONSWETUDNI - SENTENZA, META L-QORTI TINJORA NOTA TA` SOTTOMISSJONIJIET
Summary
Il-fatt li Qorti ma tiehux konjizzjoni tan-nota ta' sottomissjonijiet ta' wahda mill-partijiet fil-kawza ma jgibx in-nullita' ta' dik is-sentenza jekk dik il-Qorti tkun fehmet sew x'kien il-punt determinanti tal-vertenza u ghalhekk id-decizjoni taghha kienet tkopri dak kollu li kull parti kontendenti kienet qeghda tesponi u tasserixxi.

In forza tal-Att XXVII tal-1991 l-Awtorita' Marittima ta' Malta saret dik l-entita' responsabbli ghall-hrug tal-permessi ghall-irmigg ta' bcejjec tal-bahar. Kwalunkwe permess jew koncessjoni li qabel kienu fis-sehh u li kienu allura jinhargu u jinghatawmid-Dipartiment ta' l-Artijiet rigward irmiggi jew imrabat simili gew terminati. Kien fis-setgha ufid-diskrezzjoni ta' l-istess Awtorita', kif vestita bl-Att tal-1991, li tohrog regolament gdid fis-sens li kull persuna li xtaqet tkompli tgawdi dawk id-drittijiet li seta' kellha tramite d-Dipartiment ta' l-Artijiet, riedet tapplika mill-gdid entro certu terminu ta' zmien. L-Awtorita', fl-ghoti ta' tali permessi, ma kienitx marbuta minn xi drittijiet ta' eredita' ta' permessi li allegatament kienu jezistu fuq proprjeta' pubblika.

Huwa minnu li l-Qrati taghna taw rikonoxximent ghal statta' uzu skond il-konswetudini tollerata apertament mill-Gvern Civili riferibbilment ghal irmiggi lijigu ppratikati fil-blat f'xatt il-bahar li huma demanjali u bhala tali huma inaljenabbli u extra commercium.

Pero' dak li huwa fondamentali f'dan ir-rikonoxximent ta' uzu u konswetudini hu l-fatt li kollox jistrieh u jiddependi mit-tolleranza da parti ta' l-awtoritajiet civili. Ifisser li appena dan l-istat ta' tolleranza jitnehha ghax ikun imbidel, allura jsegwi li non si tratta aktar ta' xi pretensjoni bi dritt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info