Reference: 1974/1995/1

Judgement Details


Date
28/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
BUSIETTA ADRIAN PRO ET NOE vs GATT PHILIP O PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, META X-XERREJ MA JMURX BIEX JIRCEVI HAGA MOBBLI QABEL L-GHELUQ TAZ-ZMIEN MIFTIEHEM GHALL-KUNSINNA - BEJGH, META X-XERREJ MA JOFFRIX IL-HLAS TAL-PREZZ MAL-KUNSINNA TA` HAGA MOBBLI - KUNTRATT, EZEKUZZJONI TA` - ELECTA UNA VIA NON DATUR RECURSUS AD ALTERAM - KUNTRATT, INADEMPJENZA KONTRATTWALI - KUNTRATT, INADEMPJENZA PARZJALI - KUNTRATT, KONDIZZJONI RIZOLUTTIVA ESPRESSA - KUNTRATT, KONDIZZJONI RIZOLUTTIVA TACITA - KUNTRATT, KONDIZZJONI RIZOLUTTIVA TACITA - OBBLIGAZZJONI KUMMERCJALI - KUNTRATT, RIMEDJI DISPONIBBLI F`KAZ TA` INADEMPJENZA
Summary
Huwa generalment ammess li meta parti tagixxi ghall-ezekuzzjoni tal-kuntratt, dan fih innifsu ma jimpedihiex milli 'il quddiem tippromuovi azzjoni ta' rizoluzzjoni, dment li l-pozizzjoni tal-partijietma tigix hekk pregudikata.

Il-Kodici Civili permezz ta' l-artikolu 1068 jitkellem car metajghid illi:-

"Il-kondizzjoni rizoluttiva tinghad dejjem bhala li giet maghmula fil-kuntrattibilaterali, fil-kaz li wahda mill-partijiet tonqos ghall-obbligazzjoni taghha:

"Izda f'dak il-kaz, il-kuntratt ma jinhallx ipso iure, u l-Qorti tista', skond ic-cirkostanzi, taghti zmien xieraqlill-konvenut, bla hsara ta' kull dispozizzjoni ohra tal-ligi dwar il-kuntratt tal-bejgh".

Mela allura l-patt kommissorju huwa bhala massima implicitu dejjem, fil-kuntratti bilaterali, ghall-kaz li xi wahda mill-partijiet ma tissodisfax l-obbligazzjonijiet taghha u dan hlief ghal negozji espressament citati mill-ligi. Inghad ukoll illi "meta r-rizoluzzjoni ma tigix espressament pattwita l-Qorti tista` taghti zmien xieraq biex il-parti tadempixxi l-obbligazzjoni taghha".

Fil-kaz ta' kundizzjoni rizoluttiva espressa, il-Qorti ma taghtix zmien lill-parti inadempjenti biex tispurgan-nuqqas taghha. Fejn invece il-kundizzjoni rizoluttiva m'hijiex espressa imma wahda tacita f'dan il-kaz il-kuntratt ma jinhallx ipso iure".

L-artikolu 117 tal-Kodici tal-Kummerc li jghid illi:-

"Fil-kuntratti kummercjali, il-kondizzjoni rizoluttiva tacita msemmija fl-artikolu 1068 tal-Kodici Civili tholl il-kuntratt ipso jure, u l-qorti ma tistax taghti zmien lill-konvenut sabiexjigi mehlus mill-mora:

Izda dan l-artikolu ma japplikax ghal-kuntratti ta' kiri ta' proprjeta` immobbli jew ghall-kuntratti ta' enfitewsi jew ghall-kuntratti li l-hall taghhom, fil-kaz ta' nuqqas ta' wahda mill-partijiet milli thares l-obbligi taghha, jkun regolat b'ligi b'mod specjali".

Mill-artikolu 117 kif emendat illum jirrizulta li l-effetti tal-istess artikolu ma japplikawx ghall-kuntratti hemm imsemmija bhala kuntratti ta' kiri ta' proprjeta' immobbli jew ghall-kuntratti ta'enfitewsi jew "ghall-kuntratti li l-hall taghhom, fil-kaz ta' nuqqas ta' wahda mill-partijiet li thares l-obbligi taghha, jkun regolat b'ligi mod specjali". Hlief ghal dawn l-eccezzjonijiet imsemmijafil-ligi (kemm civili u kemm kummercjali) l-artikolu in ezami huwa car u ma ghandux ikun hemm derogi minnu hlief fil-kazi ndikati mill-ligi.

L-artikolu 1438 tal-Kodici Civili jghid illi:-

"(1) Il-bejjiegh ta' immobbli ma jistax jitlob il-hall tal-bejgh minhabba li ma jkunx gie lilu mhallas il-prezz".

(2) Izda, meta l-bjegh hu ta' merkanzija jew ta' hwejjeg mobbli ohra, il-hall tal-bejgh, ghalkemm il-kondizzjoni rizoluttiva ma tkunx giet miftiehma espressament, isir ipso iure fl-interess tal-bejjiegh, jekk ix-xerrej, qabel l-gheluq taz-zmien miftiehem ghall-kunsinna tal-haga, ma jmurx biex jirceviha, inkella, ghad li jmur biex jirceviha, ma joffrix fl-istess hin il-hlastal-prezz, kemm-il darba ma jkunx gie miftiehem zmien ghall-hlas".

Minn dan kollu jirrizultali l-bejjieh ghandu diversi xelti x'jaghzel meta x-xerrej ma jonorax l-obbligi tieghu ghall-hlas tal-prezz, izda dawn ir-rimedji huwa oltre dawk moghtija fil-ligi taht il-principji generali tal-ligi li jirregolaw il-patt kummissarju tacitu fil-kamp civili, u allura r-riferenza li ssir fl-artikolu 1068 ghar-regoli ta' kuntratt ta' bejgh hija biss sabiex tindika li minkejja r-regoli generali fil-kazkontemplat fl-artikolu 1438 il-pactum tacitum japplika ipso iure u mhux ufficio judicis.

L-inadempiment parzjali ta' l-obbligazzjoni tal-hlas tal-prezz hija sufficjenti sabiex tigi gustifikatar-rizoluzzjoni tal-bejgh. Fil-kuntratti sinallagmatici l-inezekuzzjoni anki parzjali ta' l-obbligazzjonijiet ta' wiehed mill-kontraenti taghti lill-kontro-parti l-azzjoni rizoluttiva. Ghaliex min ikun naqas milli jwettaq parti mill-obbligazzjoni tieghu ma jistax jghid illi hu wettaq l-obbligazzjonitieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info