Reference: 1/2003

Judgement Details


Date
06/10/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs BORG PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, NULLITA` TAR-RIKORS - INDIKAZZJONI ZBALJATA TAS-SENTENZA APPELLATA - KONTROLL FUQ IL-KAMBJU, ESPORTAZZJONI TA` FLUS - MONEY LAUNDERING, ESPORTAZZJONI TA` FLUS
Summary
Il-htiega li r-rikors tal-appell ikun fih, taht piena ta' nullita', t-talba ghat-thassir jew ghat-tibdil tas-sentenza tal-Qorti Inferjuri, ragonevolment u necessarjament tfisser li ghandha tigi indikata s-sentenza appellata w l-Qorti li ppronunzjata.

Il-htiega ta' dan ir-rekwizit giet dejjeminterpretatata b'mod rigidu mill-gurisprudenza taghna w rikorsi tal-appell gew dikjarati nulli ghall-ragunijiet analogi. In-nuqqas t'indikazzjoni fir-rikors tal-appell ta' liema kienet il-Qorti li tatis-sentenza li minnha sar l-appell gie ritenut li jirrendi l-appell null. Il-fatt li rikors ma kienx iffirmat minn Avukat ukoll irrenda l-appell null u hekk ukoll gie ritenut fejn sar appell b'isem zbaljat.

Ghalkemm il-Qorti, fejn hu possibbli, tipprova ssalva l-appelli li jigu quddiemha meta dawn ikollhom xi difett li jista' jigi sanat minghajr ma tigi miksura l-ligi tal-procedura, meta l-legislatur hu tassattiv, ma tistax u m'ghandix il-Qorti tinjora l-procedura biex issalva l-interessi ta' naha jew ta' ohra.

L-artikolu 174, 175 u 789 tal-Kap.12 ma humiex applikabbli ghall-proceduri quddiem il-Qrati ta' gurisdizzjoni kriminali. Umbaghad l-artikolu 520 tal-Kap.9 jisepecifikab'mod car liema huma id-dispozizzjonijiet tal-Kap.12 applikabbli ghall-procedura penali w n-nullita' komminata fl-artikolu 419 tal-Kodici Kriminali hija wahda tassattiva.

Fost ir-rekwiziti tar-rikors tal-appell mehtiega taht piena ta' nullita' fl-artikolu 419 (1) tal-Kodici Kriminali, hemm dik li r-rikors ghandu jkun hemm it-talba ghar-revoka jew riforma 'tas-sentenza tal-Qorti Inferjuri'.Ragonevolment interpretat dan ir-rekwizit ifisser li ghandu jkun hemm imsemmi fir-rikors liema hijas-sentenza appellata. Fil-procedura kriminali ma hemmx dispozizzjoni li biha l-Qorti tista' tirrimedja ghal difett simili. Inoltre gie ritenut li zball fir-rikors tal-appell huwa rettifikabbli meta jidher car li si tratta ta' semplici "lapsus calami" u mhux ta' nuqqas sostanzjali.

Hawn gieritenut li zball fl-indikazzjoni tad-data tas-sentenza appellata kien lapsus calami u b'hekk seta' jigi rettifikat.

Una volta li l-prosekuzzjoni tiddeciedi li tipprocedi skond l-Ordinanza dwaril-Medicini Perikoluzi (Kap.101) u mhux taht id-dispozizzjonijiet tal- Kap. 373, ossia l-Att tal-1994 kontra Money Laundering, fejn l-attivita' kriminali sottostanti tista' tkun varja w tirriferi ghall-ksur ta' diversi ligijiet kif indikat fit-tieni skeda tal-istess Att, irid al menu jigi "prima facie" pruvat li l-akkuzat ikun qed jagixxi bi hsieb li jahbi jew jikkonverti flus jew ir-rikavat ta' flus u jkun jaf jew ikollu s-suspett li dawk il-flus ikunu miksuba bhala rizultat ta' ksur ta' xi dispozizzjoni tal-Ordinanza (Kap.101) u dana qabel ma tiskatta l-inversjoni tal-oneru tal-prova fuq l-akkuzat kontenuta fil-paragrafu (b) appena fuq riprodott.

Inkella jigri li kull min jinstab fil-pussess ta' flus, proprjeta' jew rikavat u ma jatix spjegazzjoni tal-provenjenza lecita tieghu, jista' jigi processat skond il-Kap. 101, meta fil-fatt qatt ma kellu l-icken konnessjoni mad-drogi jew medicini perikoluzi f'hajtu. Setgha din li tista' tati lok ghall-abbuz mis-sistema legali minn prosekuzzjoni malintenzjonata jew traskurata fl-investigazzjoni taghha.

L-artikolu 2 (8) tal-Kap.223 jiddisponi li :-

"(8) Il-Ministru jista' jinnomina lill-Bank Centrali biex jagixxi bhala agent ghall-imsemmi Ministru ghal xi wiehed jew aktar mill-finijiet ta' dan l-Att, izda kull nomina bhal dik tkun bla hsara ghall-ezercizzju ta' kull wahda minn dawk is-setghat mill-Ministru."

Huwa bizzejjed li l-prosekuzzjoni tipprova li kien sar agir li jehtieg permess mill-Ligi u huwal-akkuzat li, jekk kien hemm il-permess relattiv, ghandu jgib dak il-permess bhala difiza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info