Reference: 33/2003

Judgement Details


Date
31/10/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs DECESARE IAN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PAGA, PROTEZZJONI TA` - PAGA, RESPONSABILITA` KRIMINALI GHALL-NUQQAS TA` HLAS TA`
Summary
L-Artikolu 43 tal-Kap. 135 jipprovdi li

Procedimenti ghal reat skond dan l-Att jistghu jinbdew f'kull zmien fi zmien sena mill-eghmil tar-reat.

Din id-disposizzjoni hija cara fil-portatataghha: il-procedimenti jridu jkunu ghal reat jew reati specifici. Fi kliem iehor, ma jistghux jinbdew procedimenti ghal reat partikolari u, wara li jkun ghadda l-periodu ta' sena mid-data tal-kummissjoni ta' xi reat iehor, tizdied (f'dawk l-istess procedimenti) l-akkuza riferibbilment ghal dak ir-reat l-iehor.

Meta principal jonqos milli josserva l-periodu tan-notice u jonqos milli jaghmel il-hlas relattiv skond il-ligi, u dan bi ksur tal-Artikoli 34 u 41 tal-Kap 135 ma taghmilx differenza jekk il-fatti kienu (a) li l-impjegati taw notice skond il-ligi izda gew impeduti milli jahdmudak il-periodu tan-notice u baqghu ma thallsux skond il-ligi ghal dak il-periodu (l-imputazzjoni kiforiginarjament formulata hekk taghti wiehed x'jifhem), jew (b) jekk il-principal l-ewwel tahom in-notice pero` wara xorta wahda ma hallihomx jahdmu ghal dak il-periodu u ma hallashomx (l-imputazzjonikif "korretta"), jew addirittura jekk (c) il-principal ma tahom ebda notice u ma hallashomx. Ir-reat, fit-tlett ipotesijiet ta' fatt, jibqa' sostanzjalment l-istess wiehed.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info