Referenza: 350/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/10/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
SPITERI CHARLES ET vs ASSOCIATED SUPLIES LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AVVIZ QUDDIEM IL-QORTI TAL-MAGISTRATI, IL-QORTI MHIX MARBUTA BIL-KAWZALI TA` - KUNSENS, VIZZJU MINHABBA ERROR IN SUBSTANTIA - ELEMENTI TA` L-IZBALL - KUNTRATT, MODALITA` POTESTATTIVA LI TIDDEPENDI BISS MIR-RIEDA TA` DAK LI JOBBLIGA RUHU HIJA NULLA - KUNTRATT, REXISSJONI PARZJALI
Fil-Qosor
Il-procedura fil-Qrati Inferjuri, ghalkemm sommarja, mhijiex pero` tali fis-sens li tista' tigi vjolata l-ligi, kemm fis-sens tal-Art 215 tal-Kap 12 u anke fis-sens illi l-ligi stess f'certi disposizzjonijiet taghha, immitigat il-formalizu tal-Qrati Superjuri. Hekk per ezempju c-citazzjoni fil-Qrati Inferjuri tista' tkun f'forma ta' semplici avviz minghajr il-formalitajiet tac-citazzjoni vera uproprja (Art 171). Hekk ukoll per ezempju fil-Qrati Inferjuri, l-Qorti tista' tiddeciedi fuq dak lijkun irrizultalha avvolja ma jkunx jidhol precizament fit-talba originali.

Hi gurisprudenzapacifika illi biex jinvalida ftehim l-izball irid ikun sostanzjali, skuzabbli u determinanti. Dan tal-ahhar fis-sens li minghajru l-parti li tkun ikkuntrattat taht l-izball ma kienetx taghti l-kunsens taghha kieku kienet taf il-verita`.

Kwantu ghal kriterju tas-sostanzjalita` jinsab generalment ritenut li zball soggettiv jista' jkun bizzejjed. Gie pero aktar approfondit illi ghalkemm zbalji ta' natura soggettiva kapaci jikkondizzjonaw il-kunsens fl-attur dawn "ma jikkostitwux l-izball oggettivizzat li jirrigwarda s-sustanza, l-identita' preciza, l-kwalita` intrinsika tal-oggett, li huwa l-izball li l-ligi tirrikonoxxi bhala l-element li effettivament jannulla l-kunsens mehtieg ghall-validita` ta' kull kuntratt".

Fl-ahharnett, biex zball jitqies skuzabbli dan jigri meta jkunkawzat mill-fatt tal-parti l-ohra. Anke hawn pero` gie ritenut illi ma huwiex zball skuzabbli dakli wiehed jaqa' fih meta l-fattijiet li ghalihom jirreferixxi dak l-izball kienu facilment accertabbli.

Il-kwalitajiet essenzjali ghandhom jigu ikkunsidrati bhala dawk indispensabbli ghall-uzuli ghaliha l-haga ta' tip determinat tkun normalment destinata; il-venditur jirrispondi ghall-ezistenza taghhom anke jekk ma jissemmewx specifikament fil-kuntratt.

Il-kwalitajiet imweghda humadawk atipici, jekk ikunu inerenti ghal uzu divers minn dak normalment proprju tal-haga mibjugha, jewinkella partikolari, jekk inerenti ghal uzu tal-haga li jkun konformi ghad-destinazzjoni tieghu, izda li jkun irid isir taht kondizzjonijiet determinati. Ghall-ezistenza taghhom il-bejjiegh jirrispondi biss fejn ikunu gew stipulati.

Kull modalita` potestattiva li tiddependi biss mir-rieda ta' dak li jobbliga ruhu hija nulla. Dan jipprovdi ghalih espressament l-Artikolu 1056(1) tal-KodiciCivili.

Ma hemm xejn guridikament anomalu illi t-talba ghar-rexxissjoni tkun limitata ghal parti biss mill-ftehim bejn il-kontraenti. Dan aktar u aktar fejn bhal f'kaz fejn kull 'unit' huwa identifikat u abbinat il-prezz partikolari ghalih.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni