Reference: 212/2001/1

Judgement Details


Date
20/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
FENECH FRANCIS ET vs MONTEBELLO MARK
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, KONTRIBUTORJETA` - DANNI, RESPONSABILITA` META L-HTIJA MA TKUNX TISTA` TIGI APPORZJONATA - KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA - KOLLIZJONI, META KAROZZA TKUN GHADDEJJA MINN NAHA L-HAZINA TAT-TRIQ - KOLLIZJONI, NEGLIGENZA KONTRIBUTORJA
Summary
Huwa principju primarju illi min ikun ser jittraversa triq jehtieglu juza l-massima diligenza u vigilanza ghax il-manuvra li jkun sejjer jaghmel biex jaqsam it-triq hi kalkolata li tiddisturba l-korsordinarju tat-traffiku. Jehtieglu allura jkun cert u sigur illi tabilhaqq it-triq hi libera b'mod li kienet tippermettilu li jista' jibda, jkompli u jtemm il-manuvra li xtaq jaghmel bla ma jkun ta' xkiel ghal vetturi ohra. F'dan ma hemmx kwestjoni ta' min jilhaq l-ewwel jew ta' precedenzi izda tal-harsien tar-regoli; l-aktar dik tal-bon sens. Dan aktar u aktar fejn bhal f'dan il-kaz minn diskorsu stess l-appellanti seta' u fil-fatt ippreveda li l-attur seta hu wkoll johrog minn fuq l-istop sign fejn kien sost.

Huwa logiku illi f'materja ta' determinazzjoni ta' responsabilita` ghall-incident awtomobilistiku, l-Qorti ghandha tiggudika a bazi ta' dak li jirrizultalha li kienet il-kawza prossima u immedjata tieghu bl-applikazzjoni tar-regoli li s-sewwieqa kienu obbligati josservaw ujobdu. Anke jekk allura, u dan qed jigi rilevat gratia argomenti biex tinghata twegiba lis-sottomissjonijiet tal-appellant, sewwieq ta' karozza jkun qed isuq fuq in-naha hazina tat-triq dan mhux necesarjament ikun responsabbli ghall-kollizzjoni jekk l-agir tieghu ma jkunx ta lok ghaliha.

Fejn tirrizulta htija kontributorja huwa dejjem imholli fid-diskrezzjoni tal-Qorti li tistabilixxi hi skond ic-cirkostanzi tal-kaz il-proporzjon tar-responsabilita`. U fejn din ma tistax tigi maqsuma b'certezza ghandha tigi diviza ugwalment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info