Reference: 207/2002/1

Judgement Details


Date
20/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
DIRETTUR GENERALI TAX-XOGHOLIJIET vs MOUSU' JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GVERN, META L-LIGI TIPPROVDI PROCEDURA SPECJALI SABIEX TIGI KONTESTATA TALBA GHALL-HLAS MAGHMULA MILL-GVERN - GVERN, PROCEDURA GHALL-HLAS TA` KREDITI TA` - KOMPETENZA - RITRATTAZZJONI, L-UNIKU MOD LI BIH JISTA` JIGI DISTURBAT GUDIKAT
Summary
Is-subinciz (1) tal-imsemmi Artikolu 466 jiddisponi illi meta kap ta' dipartiment tal-Gvern irid jagixxi ghal hlas ta' kreditu dovut lid-dipartiment huwa jista' jaghmel dikjarazzjoni mahlufa quddiem ir-registratur u jikkonferma li d-debitu huwa dovut. In forza tat-tieni subinciz, imbaghad, tali dikjarazzjoni trid titwassal lid-debitur permezz ta' att gudizzjarju.

Fl-istess subinciz jinghadli d-dikjarazzjoni hekk mahlufa ikollha l-effett ta' gudikat moghti minn qorti kompetenti "kemm il-darba d-debitur fi zmien ghoxrin jum minn notifika li ssirlu ta' dik id-dikjarazzjoni ma jopponix it-talba billi jipprezenta rikors li fih jitlob li l-qorti tiddikjara t-talba bhala wahda nfondata."

Tali rikors ikun irid jigi prezentat fil-Qorti li tkun kompetenti rationae valoris u ghalhekkjekk l-ittra ufficjali tkun giet prezentata fil-Qorti tal-Magistrati, ir-rikors relattiv ikun irid jigi prezentat f'dik il-Qorti wkoll.

Jinsab pacifikament akkolt illi huwa biss meta sentenza ma tistax tigi aktar ritrattata illi takkwista awtorita` ta' res judicata anke jekk kuntrarja ghal-ligi jew pronunzjata minn gudikant inkompetenti. Meta jsir appell is-sentenza tista' tigi soppressa ghar-raguni ta' nullita` billi din ma gietx pronunzjata "secondo la giustizia o a tenore della legge".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info