Referenza: 156/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/10/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI GINO
Partijiet
GATT MICHAEL vs CAMILLERI JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BORD LI JIRREGOLA L-KERA - KAP 69; ARTIKOLU 9 (B) - RIPRESA TAL-PUSSESS TA FOND
Fil-Qosor
F'din is-sentenza, il-Bord li Jirregola l-Kera cahad it-talba tar-rikorrent appellant fuq il-kawzalikollha. Ir-rikorrenti bbaza t-talba tieghu ghar-ripresa tal-pussess tal-fond, 3 Gate Street gia Ditch Street Fgura, fuq zewg kawzali. L-ewwel li l-intimat appellat mhux qed jaghmel uzu kostanti mill-fond mikri lilu u in effetti ghandu abitazzjoni alternattiva. Fit-tieni lok r-rikorrenti ssottomettali huwa jehtieg li jirriprendi pussess tal-fond ghall-uzu tieghu u tal-familja tieghu.

Ir-rikorrenti qed jappella minn din is-sentenza u qed jitlob li dina l-Qorti tirrevoka l-imsemmija decizjoni tal-Bord li Jirregola l-Kera u dana billi invece jigu akkolti t-talbiet kollha tieghu. L-aggravju tar-rikorrenti appellant jikkonsisti essenzjalment fil-fatt illi l-Bord ma ezaminax akkuratamentil-provi u naqas li jikkonsidra certi aspetti legali tal-materja in kwestjoni.

Hu ormai pacifiku li Qorti ta' Revizjoni ma tiddisturbax l-apprezzament tal-provi u ta' fatt li tkun ghamlet l-Ewwel Qorti. Tali apprezzament isir mill-gdid biss jekk jirrizultaw ragunijiet validi u gravi. Fil-kazin esami ma jirrizultawx tali raguinijiet.

In vista ta' dan kollu sewwa ghamel il-Bord li cahad it-talba ghar-ripresa tal-fond kif ibbazata fuq l-ewwel kawzali u cioe li l-intimat mhuxqed jaghmel uzu kostanti mill-fond mikri lilu u in effetti ghandu abitazzjoni alternattiva. Lanqasma jista' jinghad li l-intimat ghandu akkomodazzjoni alternattiva. Il-fatt li martu qed toqod f'postiehor ma jfissirx li awtomatikament hemm ghad-disposizzjoni tal-intimat fond iehor fejn huwa jista'jabita. Inoltre, l-fatt li l-mara tal-intimat qed tghix ma ommha minhabba ragunijiet specifici tista' tkun xi haga temporanea.

Ghar-rigward tat-tieni kawzali tar-rikorrenti, u cioe' li huwa jehtieg li jirriprendi pussess tal-fond ghall-uzu tieghu u tal-familja tieghu, ghandu jigi ribadit lima jirrizultax li l-intimat ghandu a disposizzjoni tieghu fond alternattiv fejn jista jmur jabita.

L-artikolu 9(b) tal-Kapitolu 69 tal-Ligijiet ta' Malta jipprovdi li sid ta' fond ta' abitazzjoni jista' jigi awtorizzat jirriprendi l-pussess ta' fond mikri jekk huwa jkun irid il-fond ghalih innifsu jew ghall-familja tieghu. Skont l-istess provedimenti, f'dan il-kaz il-Bord li Jirregola l-Kera ghandu jkun sodisfatt illi l-kerrej jista' isib dar ohra, li tkun tghodd ghalih u ghall-familja tieghu, fejn ikun jista' imur joqod. L-istess artikolu jkompli jipprovdi li l-fatt per se li l-kerrejjista' isib dar ohra fejn joqod ma jgibx li awtomatikament l-istess Bord ghandu jghati l-permess ghall-ripresa tal-fond izda l-istess Bord ghandu jidhol fil-kwestjoni ta' min, jew is-sid jew il-kerrej, ser ibati l-akbar aggravju jew “hardship” skont jekk it-talba ghar-ripresa tigix akkolta jew le.

Meta t-talba hi bbazata fuq il-bzonn, il-Bord ghandu l-ewwel jistabilixxi l-bzonn tar-rikorrenti u sussegwentement jistabilixxi jekk il-kerrej jistax isib fond iehor fejn jmur jabita. Wara li jigi stabbilit li l-inkwilin ghandu fond alternattiv fejn jista jmur jabita, l-Bord ghandu jidhol fl-imsemmija kwestjoni tal-aggravju jew tal-“hardship”.

Fis-sentenza in kwestjoni, l-Bord sewwastabilixxa li l-intimat m'ghandux a disposizzjoni tieghu fond iehor alternativ. Wara, dan il-Bord dahal ukoll fil-kwestjoni tal-aggravju u kkonkluda din il-kwestjoni skont ir-risultanzi u c-cirkostanzi kollha partikolari tal-kaz. Fid-dawl ta' dan kollu ma jirrizulta xejn li ghandu jigi varjat fis-sentenza appellata.

Din l-Onorabbli Qorti tal-Appell tichad l-appell interpost mir-rikorrenti u tikkonferma in toto s-sentenza appellata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni