Reference: 392/1993/1

Judgement Details


Date
10/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
GRECH DR. ALFRED ET vs MUSCAT JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA RATIONAE MATERIAE - ECCEZZJONIJIET, KOMPETENZA TRID TIGI DETERMINATA MILL-QORTI LI QUDDIEMHA TIGI SOLLEVATA - LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET MINGHAJR IL-KUNSENS TAS-SID - LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET PERMISSIBBLI - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-BORD LI JIRREGOLA L-KERA - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-QRATI ORDINARJI - ZGUMBRAMENT, KOMPETENZA RATIONAE MATERIAE
Summary
Huma l-qrati ordinarji li huma kompetenti sabiex jisimghu kawzi ghax-xoljiment ta` krija minhabba inadempjenza filwaqt li l-Bord li Jirregola l-Kera huwa kompetenti biex jawtorizza r-ripresa ta' fondprotett taht il-Kap. 69 f'gheluq il-kirja. Il-mod kif issir it-talba hija determinanti ghall-finijiet ta' kompetenza.

L-inkwilin jista', avolja ma jottjenix il-permess tas-sid. Ix-xoghlijiet maghmulin mill-inkwilin jridu jkunu:
(i) parzjali u mhux ta' importanza kbira;
(ii) ma jbiddilxid-destinazzjoni espressa jew presunta tal-lokazzjoni;
(iii) ma jippregudikax id-drittijiet tal-proprjeta`, specjalment ghal dak li jirrigwarda s-solidita` tal-fabbrikat;
(iv) jistghu jigu rimessi f'lokhom fit-tarf tal-lokazzjoni;
(v) ikunu necessarji u utili ghall-godiment tal-post.

Meta si tratta ta' tibdil strutturali li jkun necessarju u utli ghat-tgawdija tal-fond u l-fond jista' jigi ripristinat meta tispicca l-kirja, allura mhux kaz ta' gustifikazzjoni ghall-fini ta' zgumbrament. Dan anke minkejja li t-tibdiliet ikunu "pjuttost numeruzi".

Meta tinbidel id-destinazzjoni tal-fond (f'dan il-kaz minn fond residenzjali ghal kazin) l-eventwali tibdiliet strutturali jkunu jridu jigu valutati fid-dwal tad-destinazzjoni l-gdida.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info