Referenza: 1057/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/07/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
DOUBLE R MEATS CO LTD vs MICALLEF EMMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
CITAZZJONI, DIKJARAZZJONI GURAMENTATA TISTA` SSERVI BIEX TICCARAHA - RITRATTAZZJONI, NATURA TAL-PROCEDURI - RITRATTAZZJONI, NUQQAS TA` NOTIFIKA TAC-CITAZZJONI - RITRATTAZZJONI, ZBALL LI JIDHER MILL-ATTI TAL-KAWZA
Fil-Qosor
Bhalma huwa accettat li d-dikjarazzjoni mahlufa ma tissostitwix u lanqas tissupplementa citazzjoni li hija nieqsa mill-kjarezza kif mistenni fl-artikolu 156(1)(a) tal-Kodici tal-Procedura, madankollutali dikjarazzjoni tista' sservi biex ticcaraha.

Huwa maghruf u accettat li l-procedura tar-ritrattazzjoni ghandha zewg ghanijiet: fl-ewwel post, dik li thassar ghal kollox u mhux biss parzjalment sentenza li tkun saret gudikat bejn il-partijiet u dan ghal xi wahda mir-ragunijiet specifici utassattivi msemmija mil-ligi; u, fit-tieni post, dik li terga' tinstama' l-kawza li s-sentenza taghha tkun thassret u li tinghata sentenza ohra mill-gdid. Qabel ma l-Qorti tkun soddisfatta li sabetraguni tajba biex thassar is-sentenza ewlenija, m'ghandhiex, bhala regola, tidhol biex tqis il-mertutal-kwestjoni maqtugha bis-sentenza li taghha jintalab it-thassir;

B'zieda ma' dan kollu lissemma dwar in-natura eccezzjonali tal-procedura tar-ritrattazzjoni, irid jinghad ukoll li l-prova tar-raguni li ghaliha parti titlob li kawza tigi mismugha mill-gdid trid issir minn dik l-istess parti u trid issir b'mod li jwassal lill-Qorti li tqis li t-talba hija misthoqqa. Il-parti ritrattata m'ghandha ghalfejn tipprova xejn, specjalment meta r-raguni li ssejjes it-talba ghas-smigh mill-gdidma titnissilx minn ghamil tal-parti ritrattata, bhal f'dan il-kaz;

Hawnhekk l-attur kien qedjitlob ritrattazzjoni ta' kawza peress illi kien qed jallega li ma kienx gie notifikat bic-citazzjoni u li r-riferta posittiva fil-process tal-kawza attakkata kienet skorretta. Ix-xilja tal-attur kienet izjed minn wahda dwar nuqqas ta' twettiq procedurali: fil-fatt kient xilja li dak li juru l-attital-kawza li taghha qieghed kien qed jitlob is-smigh mill-gdid ma kienx minnu. Dan ifisser li l-prova li jmissha tingieb biex ixxejjen dak li jidher bhala fatt f'att gudizzjarju ghandha tkun prova qawwija u mhux semplici kongettura jew suppozizzjoni li tixhet dubju. Il-gravita' tal-implikazzjonita' tali allegazzjoni kienet, x'aktarx, tinhtieg it-tehid minnu ta' procedura specifika mahsuba biexissir dikjarazzjoni li r-riferta hija falza. Dan jinghad ghaliex sakemm riferta ta' ufficjal tal-Qorti ma tidhirx b'mod car li hija milquta b'xi zball, ghandha titqies li hija xhieda ta' dak li tghidu li din il-prezunzjoni hija juris et de jure;

Ghal dak li jirrigwarda ir-ritrattazzjoni fuq il-bazi ta` zball ta` fatt, il-ligi titkellem b'mod car dwar liema zball ikun iwassal biex sentenza tista' tithassar. Tali zball irid ikun jidher mill-atti jew mid-dokumenti tal-kawza u dan bissfil-kaz li d-decizjoni tkun imsejsa fuq is-suppozizzjoni ta' xi fatt li l-verita' tieghu tkun eskluza ghal kollox jew fuq is-suppozizzjoni li l-fatt ma jezistix. F'kull kaz, il-fatt ma jridx ikun punt kontestat li jkun gie deciz bis-sentenza. Ghal dan il-ghan, l-izball ta' fatt li jaghti lok ghar-ritrattazzjoni jrid ikun wiehed materjali, manifest u jirrizulta mill-atti nfushom, ghaliex mhux imholli li jitressqu provi biex jippruvaw tali zball. Minbarra dan, l-izball ma jridx ikun relattiv ghall-kriterji jew karattri li bihom il-fatt ikun gie jew seta' gie mifhum mill-gudikant li ta s-sentenza li qieghed jintalab it-thassir taghha, ghaliex dan m'huwiex zball li johrog mill-atti imma fis-sewwa konvinciment insindakabbli tal-gudikant;

Illi, b'zieda ma' dan, l-izball li jwassal ghat-thassir ta' sentenza u s-smigh mill-gdid tal-kawza irid ikun iddetermina d-decizjoni tal-gudikant fis-sens li kien l-fondament ewlieni tas-sentenza. B'dan il-mod, inghad li ma hemmx lok ghat-thassirtas-sentenza jekk kemm-il darba din, ghalkemm vizzjata minn zball ta' fatt manifest, tkun tista' tigi mod iehor imwiezna b'ragunijiet ohrajn indipendenti minn tali zball. Fuq kollox, ma tithalliex issir ritrattazzjoni fejn il-fatt zbaljat ikun punt li gie ikkontestat u deciz fis-sentenza attakkata;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni