Reference: 1254/1998/1

Judgement Details


Date
27/02/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
SPITERI MARK vs SPITERI SUSAN MARGARET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ZWIEG, ELEMENTI ESSENZJALI - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA DIFETT SERJU TA` DISKREZZJONI TA` GUDIZZJU - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA ESKLUZJONI POSITTIVA TAZ-ZWIEG JEW TA` XI WIEHED MILL-ELEMENTI ESSENZJALI - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA QERQ
Summary
Iz-zwieg huwa null jekk wahda mill-partijiet taghti kunsens taghha ghax tkun giet imqarqa jew mill-parti l-ohra jew minn xi hadd iehor dwar xi kwalita` tal-parti l-ohra. Element importanti ta' dan is-subartikolu hu li l-qerq irid ikun serju bizzejjed li jfixkel serjament il-hajja mizzewga.

Hemm difett serju ta' diskrezzjoni ta` gudizzju fuq il-hajja mizzewga meta jigi provat li wiehed mill-kontraenti kellu nuqqas ta` maturita` intellettwali u volittiva li huma necessarji sabiex jaghraf,in vista li dan ikun ser jintrabat b`mod irrevokabbli, id-drittijiet u d-dmirijiet essenzali taz-zwieg, ossia r-reza u l-accettazzjoni reciproka. Id-diskrezzjoni tal-gudizzju tirreferi ghal dak il-grad ta` maturita` ta` komprensjoni u ta` rieda tal-kontraenti li tippermettilhom li jaghtu u jircievulil xulxin, permezz ta` rabta guridika, f'komunjoni unika ta` hajja u mhabba. Din il-komunjoni hijaindissolubilment fidila, ordinata ghall-gid tal-mizzewgin kif ukoll ghall-prokreazzjoni u l-edukazzjoni tat-tfal.

L-elementi essenzjali taz-zwieg jikkonsistu fl-obbligazzjoni rigwardanti l-attkonjugali jew unjoni karnali, bhala unjoni fizika u bazi ghall-prokreazzjoni; l-obbligazzjoni tal-komunjoni tal-hajja u mhabba bhala espressjoni tal-unjoni bejn ir-ragel u l-mara, gid reciproku, li huwa inseparabbli mill-kreazzjoni ta` ambjent siewi ghar-ricezzjoni u l-edukazzjoni tat-tfal; u l-obbligazzjoni li tircievi u trabbi tfal fil-kuntest ta` komunita` konjugali. Huwa imporanti li wiehed jiftakar li dawn l-obbligi essenzjali jridu jkunu reciproci, permanenti, kontinwi, eklussivi u irrevokabbli, b'hekk ikun hemm inkapacita` jekk wiehed mill-kontraenti jkun, minhabba kawza psikologika, inkapaci li jassumi dawn l-obbligi b'dawn il-karatteristici essenzjali.

L-eskluzjoni posittivataz-zwieg innifsu jew ta` xi wiehed mill-elementi essenzjali ma ghandiex necessarjament tirrizulta biss minn xi haga espressa direttament izda setghet tigi espressa bl-imgieba ta' xi parti fil-perjoduimmedjatament qabel u wara li jkun inkiseb l-istess kunsens.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info